Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán

2Trường Khoa học Tự nhiên-TPHCM

3Phân viện KH KTTV BĐKH

4Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường HCM

Tóm tắt

Ô nhiễm không khí là một vấn đề nghiêm trọng đối với các đô thị hiện nay nhất là đo thị lớn như Tp. Hồ Chí Minh với dân số trên 10 triệu người. Các nguồn phát thải ô nhiễm không khí không chỉ đến từ hoạt động công nghiệp và còn từ hoạt động giao thông. Việc theo dõi diễn biến tình hình chất lượng không khí là một vấn đề cấp bách và cần thiết. Nghiên cứu đã tiến hành xây dựng quy trình dự báo PM 2.5 bằng việc kết hợp các mô hình CMAQ, SMOKE, WRF . Quá trình dự báo kết hợp phương pháp đồng bộ với dữ liệu vệ tinh MODIS để nâng cao độ chính xác của dự báo. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định của phương trình đạt R=0.8 cho thấy quy trình đề xuất đạt hiệu quả yêu cầu đề ra, đảm bảo theo dõi và dự báo được tình hình chất lượng không khí với độ chính xác cao.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Kỳ Phùng, Nguyễn Quang Long, Nguyễn Văn Tín, Lê Thị Phụng (2018), Nghiên cứu tính toán và dự báo PM 2.5 cho khu vực tp. Hồ Chí Minh. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 695, 1-7.

Tài liệu tham khảo

1. Emmons, L.K., Apel, E.C., Lamarque, J.F., et al. (2010), Impact of MexicoCity emissions on regional air quality from MOZART-4 simulations.Atmos. Chem. Phys., submitted.

2. Hepza (2016). Báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

3. Hồ Quốc Bằng (2011), Thiết lập bản đồ lan truyền ô nhiễm không khí đối với hoạt động giao thông, sản xuất công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

4. HO, B.Q. (2017), Modeling PM10 in Ho Chi Minh City, Vietnam and evaluation of its impact on human health. Sustainable Environment Research, 27, 95-102.

5. HILL, I.F.T.E.U.N.C.C. 2014a. Community Modeling and Analysis (CMAS) - CMAQ.

6. HUNG, N.T., KETZEL, M., JENSEN, S.S. & OANH, N.T.K. (2010), Air Pollution Modeling at Road Sides Using the Operational Street Pollution Model-A Case Study in Hanoi, Vietnam. Journal of the Air & Waste Management Association, 60, 1315-1326.

7. NGHIEM, L.H. (2007), Photochemical modeling for prediction of ground-level ozone over the continental Southeast Asian region to assess impacts on rice crop yield. Ph.D theis, Asian Institute of Technology

8. POPE, I.C., BURNETT, R.T., THUN, M.J.,etal. (2002), Lung cancer, cardiopulmonary mortality, and long-term exposure to fine particulate air pollution. JAMA, 287, 1132-1141.

9. TUNG, H.D., TONG, H.Y., HUNG, W.T., ANH, N.T.N. (2011), Development of emission factors and emission inventories for motorcycles and light duty vehicles in the urban region in Vietnam. Science of The Total Environment, 409, 2761-2767.

10. YARWOOD, G., RAO, S., YOCKE, M., WHITTEN, G. (2005), Updates to the Carbon Bond chemical mechanism: CB05. Final report to the US EPA, RT-0400675. 11. Http://aqicn.org/city/vietnam/ho-chi-minh-city/