Tác giả

Đơn vị công tác

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt

Một trong các giải pháp chủ yếu phục vụ cảnh báo và dự báo sởm lũ lụt nhắm phòng tránh các

Thiệt hại do lũ gây  ra là xây dựng được bản đồ phân vừng nguy cơ lũ lởn (PVNCLL) cho từng khu

vực, từng lưu vực sông,... bởi bản đổ PVNCLL: chỉ ra vùng có khả năng xuất hiện lũ lớn vôi nguy cơ khác nhau; là một trong công cụ tạo cơ sở lựa chọn và phổi hợp các biện pháp phòng tránh lũ lớn; trợ giúp nhiệm vụ phân vùng quản lý sử dụng đất trong khu vực có nguy cơ lũ lớn; là công cụ giúp nghiên cứu biện pháp phòng lũ lởn và ngập lụt trong xây dựng cơ bản; và là tài liệu cơ bản để thiết kế các công trình khống chế lũ và ngập úng.

Bắng việc nghiên cứu, phân tích nguồn số liệu thủy văn hiện có trên lưu vực từ năm 196 7 đến nay, bài báo trình bày kết quả nghiên cứu xây dựng bản đổ phân vùng lũ lớn cho lưu vực sông Lam.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Duy Kiều (2015), Nghiên cứu phân vùng lũ lớn lưu vực Sông Lam.Tạp chí Khí tượng Thủy văn 650, 12-15

Tài liệu tham khảo

  1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo lũ. Quyết định số 18/2008/QĐ- BTNMT, Hà Nội
  2. Trân Duy Kiều, Lê Đình Thành (2011), Nghiên cứu dấu hiệu lũ lớn và phân vùng khả nàng gây lũ lớn trên lưu vực sông Lam, Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, số34 (9/2011).
  3. D.I.KAZAKEVITS (2002), Cơ sở lý thuyết hàn ngẫu nhiên và ứng dụng trong khí tượng thủy vân. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
  4. Ngô Đình Tuấn (2002), Phân tích thống kê trong thủy văn, Bài giảng sau đại học. Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội.
  5. Thủ tưởng Chỉnh phủ (2014), Qui định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiền tai. Quyết định số 46/2014/QĐ-TTg, ngày 15/8/2014.