Tác giả

Đơn vị công tác

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Tóm tắt

Có rất nhiều cách đánh gió trình độ phớt triển của một quốc gia, một khu vực trong một vùng. Bàì báo giới thiệu phương pháp đánh giá do Iyengar và Sudarshan đề xuất năm 1982, dựa trên chỉ số phát triển được xác đinh theo nguyên tắc gia quyền các nhân tố ảnh hưởng. Phương pháp này được sửa dụng để xác định chỉ số về mức độ dễ bị tổn thương ở các vùng do biến đổi khí hậu. Một số khuyến cáo cũng được chỉ ra trong quá trình áp dụng.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Ngô Trọng Thuận, Ngô Sỹ Giai (2015), Một chỉ số Đánh giá mức độ phát triển giữa các vùng. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 650, 22-25.

Tài liệu tham khảo

  1. N.s Iyengar and P.Sudarshan (1982), A method of classifying regions from multivariate data. Economic and Political Weekly, Vol. 17, No 51, Special Article, Dec 18;
  2. Deepa B. Hiremath and R.L. Shiyani (2013), Analysis of Vulnerability indices in various Agro-Climatic zones of Gujarat. Ind.Jn of Agri. Econ. Vol. 68, No 1,Jan-March 2013;
  3. Dibyojyoti Bhattacharjee and Jianjum Wang (2011), Assessment of Facility Deprivation in the Households of the North Eastern States of India, Demography India, Vol.40, No.2.