Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Cán bộ Khí tượng Thủy văn Hà Nội

Tóm tắt

LTS. Việc xác định lưu lượng mùa cạn hạ lưu sông Mê-công (phần Việt Nam) cố tầm quan trọng thiết yếu cho việc quản lý khải thác và chia sẻ nguồn hước cua các quốc gia có liên quan. Kết quả đo đạc dòng chảy chi tiết trong mùa cạn 3 năm (1997-1999) tại Trạm Tân Châu và Châu Đốc cho phép có cơ sở khẳng định số liệu đo đạc trong 22 năm qua (1977- 1999) tại 2 trạm này là đáng tin cậy.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Ngô Trọng Thuận (2000), Về kết quả đo đạc dòng chảy trong mùa cạn các năm 1997-1999 tại Tân Châu và Châu Đốc. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 478, 32-35.

Tài liệu tham khảo