Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Quy hoạch Thủy lợi

Tóm tắt

Dữ liệu mưa vệ tinh ngày nay được áp dụng trong nhiều nghiên cứu dòng chảy trên cácl ưu vực sông, đặc biệt là vấn đề quản lý nguồn nước xuyên biên giới nói chung, lưu vực sông Cả nói riêng. Để lựa chọn được dữ liệu mưa vệ tinh cho nghiên cứu dòng chảy trên lưu vực sông Cả, nghiên cứu này đã  đánh giá, phân tích và so sánh giữa các dữ liệu mưa vệ tinh độ phân giải cao là GPM,T RMM, CHIRPS, CMORPH với dữ liệu mưa tại các trạm đo mưa (2015-2017) trên toàn lưu vực sông Cả. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu mưa ngày, lượng mưa tháng, lượng mưa năm tại các trạm đo để so sánh, đánh giá với dữ liệu từ mưa vệ tinh các chỉ tiêu như khả năng nhận diện mưa, tổng lượng mưa, tương quan giữa các lượng mưa, đánh giá lượng mưa theo phân bố vùng. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra khả năng nhận diện mưa ngày ở các dữ liệu mưa vệ tinh là khá tốt, tuy nhiên tương quan lượng mưa ngày lại không cao; nghiên cứu cũng rút ra kết luận về tương quan lượng mưa tháng, phân bố lượng mưa năm giữa các dữ liệu mưa.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bùi Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tuấn (2018), Nghiên cứu đánh giá vá so sánh các dữ liệu mưa vệ tinh độ phân giải cao lưu vực sông Cả. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 695, 17-28.

Tài liệu tham khảo

1. Cục Viễn thám Quốc gia (2015), Đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước trong ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ hoạt động ứng phó BĐKH từ thiên tai.

2. Earth Observation Research Center, JAXA. (2018), JAXA Global Rainfall Watch System: Users Guide. Retrieved from JAXA Global Rainfall Watch : https://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP/guide.html#10. 

3. Funk, C.P. (2015), The climate hazards infrared precipitation with stations-a new environmental record for monitoring extremes.

4. Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) (2017), How about using rain data? Case studies demonstrated by TRMM/GPM/GSMaP.

5. Joyce, R.J. (2004), CMORPH: A method that produces global precipitation estimates from passive microwave and infrared data at high spatial and temporal resolution. Journal of Hydrometeorology, 487-503.

6. NASA (2014), NASA: Overview Global Precipitation Measurement Mission. Retrieved from National Aeronautics and Space Administration https://www.nasa.gov/mission_pages/GPM/overview/index.html. 

7. Viện Quy hoạch Thủy lợi (2012), Rà soát Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Cả giai đoạn quy hoạch 2020, Hà Nội.