Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khí tượng Thủy văn

Tóm tắt

Một trong những đặc tính cơ bản của dòng chảy năm của sông suối là luôn luôn biến động giữa các năm quanh giá trị trung bình nhiều năm. Tính biến động đó được biểu thị bởi hệ số biến sai dòng chảy năm (Cv), tức là hệ số Cv biểu thị mức độ phân tán của lượng dòng chảy năm so với trị số trung bình nhiều năm (Cv= ơ/M0). Nó là một trong 3 thông số cơ bản (chuẩn dòng chảy năm (M), hệ số biến sai, hệ số không đối xứng (Cs) của đường cong tần suất để tính các giá trị dòng chảy năm ứng với các tần suất thiết kế khi quy hoạch, thiết kê các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, cấp nước...                       

Trong bài này, chúng tôi xin giới thiệu về sự biến đổi của hệ số C trong lãnh thổ và công thức kinh nghiệm để tính hệ số C.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Thanh Xuân, Trần Bích Nga (2000), Hệ số biến sai dòng chảy năm của sông ngòi ở Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 477, 1-6.

Tài liệu tham khảo

1. Ngô Đình Tuấn, Đỗ Cao Đàm. Tính toán thủy văn cho các công trình thủy lợi vừa và nhỏ. NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 1986.

2. Trần Thanh Xuân và nnk. Mưa và dòng chảy năm. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu. Hà Nộị, 1985.

3. N. Đ. An-tô-nốp. Tính biến đổi của dòng chảy của sông ngòi vùng châu Âu Liên , Xô. Tạp chí "HAHYrYrMC", tập 2, 1941.

4.K. P. Vô-xê-ren-xki. Chuẩn dòng chảy năm và tính biến đổi của nó Lê-nin-grát, 1962 (bản tiếng Nga).

5. Đ. L. Xô-cô-lôp-xki. Dòng chảy sông ngòi. Lê-nin-grát, 1968 (bản tiếng Nga).

6. Viện Thủy văn Nhà nước Liên Xô. Nghiên cứu sự hình thành và tính toán dòng chảy sông ngòi và cân bang nước. Lê-nin-grát, 1972 (bản tiếng Nga).