Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm quốc gia dự báo KTTV

Tóm tắt

Trong vài thập kỷ gần đây ở nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là ở các vùng thuộc vành đai Thái Bình Dương và trong đó có Việt Nam, đã xảy ra nhiều hiện tượng thiên tai nặng nề như: mưa lớn, lũ lụt, hạn hán, cháy rừng v.v... ngày càng gia tăng về diện cũng như về cường độ, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường sống và sự phát triển kinh tế xã hội ở nhiều nước. Ở Việt Nam, việc nghiên cứu và đánh giá hiện tượng ENSO ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy sông ngòi như hạn hán, lũ lụt còn rất ít và chưa mang tính chất nghiên cứu hệ thống, kết quả còn rất nhiều hạn chế. Do vậy, việc nghiên cứu đánh giá tác động của ENSO đến dòng chảy các sông chính của Việt Nam có một ý nghĩa rất lớn đối với công tác quản lý tài nguyên nước, đặc biệt là công tác dự báo khí tượng thuỷ văn. Từ kết quả nghiền cứu này có thể tìm ra được qui luật của tự nhiên để dự báo cũng như cảnh báo trước được những sự biến đổi cực đoan của dòng chảy sông ngòi Việt Nam, góp phần phục vụ cho công tác phòng chống giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Văn Ánh (2000), Khảo sát mối quan hệ giữa hiện tượng ENSO với dòng chảy các sông chính của Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 477, 15-20.

Tài liệu tham khảo

1. Trần Thanh Xuân. Nhận định bước đầu về ảnh hưởng của ENSO đến dòng chảy sông ngòi Việt Nam. Báo cáo Hội thảo khoa học tháng 5 năm 1999 tại Hà Nội về ảnh hưởng khí hậu cực đoạn.

2. Lê Văn Ánh. Đánh giá sự ảnh hưởng của ENSO đến dòng chảy các sông chính của Việt Nam. Báo cáo Hội thảo khoa học tháng 5 năm 2000 tại Hà Nội về ảnh hưởng của các hình thái khí hậu cực đoan đến Việt Nam.

3. Miller, J.B. (1988), (Former officer in charge of the Hydrological operational multipurpose system, Hydrology and water resources Department, WMO). Climate influences on water resources.