Tác giả

Đơn vị công tác

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vựcTrung Trung Bộ

Tóm tắt

Thừa Thiên Huế là một tình phía nam của vùng duyên hải Bắc Trung Bộ, thuộc vùng chuyển tiếp giữa khí hậu miền Bổcvà miền Nam mà dãy Bạch Mã là ranh giới khí hậu tự nhiên giữa hai miền lãnh thổ. Địa hình và mạng lưới sông suối đa dạng đã tạo nên chế độ khí hậu- thuỷ vân khá phức tạp. Trong những nâm qua, biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang tác động khá rõ nét đến chế độ khỉ hậu - thuỷ ván của Tĩnh. Mặt khác, hệ thống hổ chứa thuỷ điện cũng đã làm thay đổi chế độ thuỷ văn các sông. Bài viết này sẽ phân tích một số nét cơ bản về xu thế khí hậu- thuỷ vàn trong những năm qua và ảnh hưởng của hệ thống hồ chứa thuỷđiện đến thuỷ văn vùng hạ du.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Văn Chiến (2015), Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và các hồ chứa đến chế độ khí hậu-thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế.Tạp chí Khí tượng Thủy văn 651, 9-14.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Công thương, Phụ lục kèm theo Quyết định số 4103/QĐ-BCT, ngày 18/8/2009;

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008), Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, Hà Nội;

3. Cục Thống kê Thừa Thiên Huế (2014), Niên giám thống kê 2013;

4. Thủ tướng Chính phũ, Quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Hương, ban hành theo Quyết định số 1497/QĐ-TTg, ngày25/8/2014;

5. http://www.hec.com.vn/detailda/ho__chua/ho_chua_nuoc_truoi/default.aspx.