Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Viễn thám và Geomatie (VTGEO)

2Viện Địa chất, TT KHTN&CNQG

Tóm tắt

Việc đưa hệ thống thu nhận và xử lý thông tin viễn thám vào theo dõi và cảnh báo lũ lụt tại Việt Nam là một nhu cầu cấp thiết hiện nay. Khi hệ thống xử lý và chuyền tải thông tin vệ tinh hoạt động trong điều kiện ở Việt Nam chưa có các trạm thu ảnh cỡ lớn, cần thiết có mối liên kết với các trạm thu ở nước ngoài. Để duy trì hệ thống hoạt động có hiệu quả, nhiệm vụ quan trọng trước hết phải đào tạo và xây dựng được đội ngũ cán bộ chuyên môn giỏi có khả năng làm chủ và khai thác tốt công nghệ.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Quang Sơn (2000), Nhu cầu và khả năng đưa hệ thống xử lý thông tin viễn thám vào theo dõi và cảnh báo lũ lụt tại Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 477, 21-30.

Tài liệu tham khảo

1. CNES (Centre National d'Etude Spatiale, France) (1993), From optics to radar, SPOT and ERS Application. Cépaduès edition. Toulouse, France.

2. CSA (Canadian Space Agency) (1992), RadarSAT. Radarsat project Office. Ottawa, Ontario, Canada.

3. Giles Foody & Paul Curran (1994), Environmental Remote Sensing from Regional to Global scales. John Wiley & Sons Ltd. England.

4. ESA (European Space Agency) (1989), Monitoring the Earth's Environment. A pilot project campaign on Landsat Applications (1985-1987). Netherlands.

5. ESCAPÍUNDP (1989), Remote Sensing Applications to Coastal Zone Studies and Environmental Monitoring. Regional Remote Sensing program. Hanoi.

6. Lillesans & Kiefer (1979), Remote Sensing and Image Interpretation. John Wiley & Sons Inc. England.

7. Robert Massom (1991), Satellite Remote Sensing of Polar Region. Applications, Limitations and Data Availability. Scott Polar Researth Institute. University of Cambridge. London.