Tác giả

Đơn vị công tác

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt

Ánh hưởng của biến đổi khí hậu đến cường độ vá phạm vi của áp cao Siberia đã được phân tích X1 chủ yếu dựa trên nguồn số liệu tái phân tích với độ phân giải 2,0 X 2,0 độ kinh vĩ của trường khí áp mặt nước biển (Pmsl) và nhiệt độ không khĩ bề mặt (Ts) trung bình trên toàn câu và các khu vực trong thời kì 1961-2010. Kết quả phân tích cho thấy, sự tăng của Ts trên vùng trung tâm Siberia có thể là nguyên nhân chính làm cho cường độ của áp cao Siberia đang có xu thế giảm, đồng thời phạm vi hoạt động cũng bị thu hẹp và lùi về phía bắc trong thời kì hoạt động của nó.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Chu Thị Thu Hường (2015), Hưởng của biến đổi khí hậu đến cường độ và phạm vi hoạt động của áp cao SIBERIA. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 651, 15-18.

Tài liệu tham khảo

  1. Gong D. Y và C.-H. Ho (2002), "The Siberian High and climate change over middle to high latitude Asia", Theor. Appl. Climatol, Vol 72, pp. 1 -9.
  2. Hansen J., R. Ruedy, M. Sato and K. Lo (2010), "Global surface temperture change", Reviews of Geophysics, Vol. 48, pp. RG4004.
  3. Ho Thi-Minh-Ha, Van-Tan Phan, Nhu-Quan Le, Quang-Nguyen-Trung (2011), "Detection extreme the cli­matic events from observed data and projection with RegCM3 over Vietnam", Climate Research Clim Res, Vol. 48, pp 87-100.

IPCC (2007), Climate change, Synthesis Report, 104 pp