Tác giả

Đơn vị công tác

Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Tóm tắt

Với việc sử dụng dữ liệu khí tượng thủy vàn nhằm góp phần cho việc nghiên cứu diễn biến của biến đổi khí hậu (BĐKH) để có thể kịp thời dự báo và cảnh báo, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với các tác động tiêu cực của BĐKH. Bài báo này, đưa ra một số bằng chứng về BĐKH trên lưu vực sông câu thông qua các yếu tố khí hậu cơ bàn như nhiệt độ, lượng mưa và một số yếu tố khí hậu khác từ số liệu quan trắc của các trạm trên lưu vực và số liệu từ mô hình RegCM chạy với kịch bản BĐKH trung bình a1b.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Xuân Hùng (2015), Biến đổi khí hậu trên lưu vực sông Cầu. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 651, 19-23.

Tài liệu tham khảo

  1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2009), Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2009, Nhà xuất bản Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội.
  2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2012), Kịch bản biến đổi khí hậu và nưôcdâng cho Việt Nam năm 2012, Nhà xuất bàn Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam, Hà Nội.
  3. Nguyễn Đức Ngữ và Nguyễn Trọng Hiệu (2009), "Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu" Sổ tay phóng viên, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Quản lý phát thanh truyền hình và thông tin điện tử.