Tác giả

Đơn vị công tác

1Đại học sư phạm Quy Nhơn

Tóm tắt

Bình Định là một trong những tỉnh duyên hải miền Trung chịu nhiều thiên tai, lũ, lụt hàng năm. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Bình Định là 6.002 Km2 (chiếm 13,2% diện tích các tỉnh duyên hải và 1,83% so với diện tích toàn quốc). Phần lớn lãnh thổ tỉnh nằm trải dài theo chiều bắc-nam, phổ biến là địa hình đồi núi với nhiều nhánh ăn ra sát biển, chia cắt đồng bằng ven biển thành những ô nhỏ, dài và hẹp. Địa hình Bình Định có hướng nghiêng chung từ tây sang đông, bề ngang hẹp, độ dốc khá lớn. Các sông lớn chảy qua các huyện vùng đồi núi như Án Lão, Hoài Ân, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn. Nghiên cứu đặc điểm thủy văn vùng đồi núi tỉnh Bình Định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác chỉ đạo sản xuất, quy hoạch phòng hộ đầu nguồn và bảo vê môi trường sinh thái.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lương Thị Vân (2000), Đặc điểm thủy văn vùng đồi núi tỉnh Bình Định. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 477, 31-34.

Tài liệu tham khảo

1. Báo cáo rà soát bổ sung quy hoạch tưới và Cân bằng nước (1996), Sở thủy lại tỉnh Bình Định.

2. Nguyễn Viết Phổ (1984), Dòng chảy sông ngòi Việt Nam. NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội.

3. Đặc điểm địa lý tự nhiên và một số vấn đề bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định. Luận văn cao học, Lương Thị Vân, Hà Nội, 1994.

4. Nguyễn Năng Nhượng (1982), Đặc điểm khí hậu tỉnh Nghĩa Bình. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định.

5. Số liệu khí hậu thủy văn từ 1978-1999. Trạm Khí tượng thủy văn Quy Nhơn.