Tác giả

Đơn vị công tác

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Tóm tắt

Bài báo trình bày về phân bố không gian và biếrì đổi thời gian của nhiệt độ mùa đông trên toàn lãnh thổ Việt Nam thời kì 1982-2002. Phương pháp sử dụng là phép phân tích quay các thành phần chính REOF. Kết quả nhộn được từ phân tích trường nhiệt độ quan trắc bề mặt cho phép giả định về sự biến đổi trong hoạt động cùa trung tâm tác động khí quyển mùa đông (áp cao lạnh lục địa) trong giai đoạn nghiên cứu này.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Tạ Hữu Chỉnh, Lương Tuấn Minh, Nguyễn Thị Diễm Hương (2015), Tích xu thê nhiệt độ quan trác bệ mặt và nhận định vẽ sự biến đổi của hình thế thời tiết mùa đông khu vực Việt Nam thời kì 1982-2002. Tạp chí Khí tượng Thủy văn 651, 31-35.

Tài liệu tham khảo

      1. Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu (2004), Khí hậu và tài                 nguyên khí hậu Việt Nam, NXB Nông nghiệp, 296 tr;

  1. Trần Quang Đức (2011), Xu thế biến động của một số đặc trưng gió mùa mùa hè khu vực Việt Nam, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội;
  2. p. s. Lucio, F. c. Conde and 4. M. Ramos (2006), Spatial Pattern Recognition of Extreme Temperature Cli- matoloty: Assessing HadCM3 Simulations via Ncep Reanalyses over Europe, Rev. bras, meteorol. vol.22 no.2 São Paulo;
  3. s. Wilks Daniel (2006), Statistical Method in the Atmospheric Sciences, Second Edition;
  4. V. Moron, A. Lucero, F. Hilaria and B. Lyon (2009), Spatio-temporal variability and predictability of summer monsoon onset over the Philippines.