Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Tóm tắt

Nghiên cứu ứng dụng mô hình hóa trong việc mô phỏng dòng chảy phía hạ lưu và khu vực cửa sông ven biển là hết sức quan trọng. Nghiên cứu đã ứng dụng mô hình EFDC (Environ-m ental Fluid Dynamics Code) để mô phỏng thủy lực cho dòng chảy lũ 2 chiều ở hạ lưu sông Cả từt rạm thủy văn bến Thủy đến trạm thủy văn Cửa Hội cho các năm 1978, 1988 và 2002. Kết quả hiệuc hỉnh, kiểm định và mô phỏng dòng chảy lũ 2 chiều hạ lưu sông Cả đoạn từ trạm thủy văn Bến Thủyđ ến trạm thủy văn Cửa Hội cho thấy mô hình EFDC hoàn toàn phù hợp để mô phỏng dày chảy 2c hiều trong sông ở hạ lưu sông Cả.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Tiến Quang (2018), Nghiên cứu áp dụng thử nghiệm mô hình EFDC mô phỏng dòng chảy lũ hạ lưu sông Cả. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 695, 36-46.

Tài liệu tham khảo

1. Bản đồ địa hình lưu vực sông Cả (2009) - Tổng cục địa chính.

2. Andrew Mark Symonds, Thomas Vijverberg, Sander Post, Bart-Jan van der Spek, Johan Henrotte, Marius Sokolewicz (2016), Comparison between Mike 21 FM, Deft3D, and Delft3D Folw Models of Western Port Bay, Austraylia, Coastal Engineering Proceedings, https://icce-ojstamu.tdl.org/icce/index.php/icce/article/view/8133. 

3. Craig, P.M (2010), Hydrodynamics of the Lower Nam Hinboun Floodplain Hydraulic Model, Dynamic Solutions, LLC, Hanoi, Vietnam.

4. Delft3D-GRID User Manual Version 3.02, Delft.

5. Environmental Fluid Dynamics Code (EFDC) Reference List, January 19, 2017, https://www.epa.gov/ceam/environmental-fluid-dynamics-code-efdc 6. Google Map (2017), Cửa Hội Nghệ An.