Tác giả

Đơn vị công tác

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận

Văn phòng ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận

Tóm tắt

Ninh Thuận là vùng có nguồn nước mặt vào loại khan hiếm nhất của cả nước, với lượng mưa bình quân nhiều năm toàn Tỉnh khoảng 1,100 mm. Tinh hình hạn hán thiếu nước năm 2015 tại Ninh s V Thuận đã có dấu hiệu từ mùa mưa năm trước. Mạc dù mùa mưa năm 2014 cũng kéo dài từ đâu tháng 9 đến giữa tháng 12, tuy nhiên tổng lượng mưa chỉ đạt khoảng 50-60% so với tổng lượng mưa trung bình nhiều năm (TBNNN). Lượng mưa toàn mùa mưa khu vực tỉnh Ninh Thuận, vùng đổng bằng là: 299,5 mm, vùng núi 389,1 mm ở mức thấp hơn nhiều so với TBNN, với 30 - 40 ngày mưa.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đặng Thanh Bình, Quý Minh Trung (2015), Tình hình hạn hán thiếu nước tạí Ninh Thuận.Tạp chí Khí tượng Thủy văn 652, 1-3.

Tài liệu tham khảo

        1. Công văn số: 02/NĐ-DBNT, ngày 12/3/2014 của Đài KTTV tỉnh Ninh Thuận, vê việc: "Nhận định: Tinh hình khỉ tượng thủy vãn vụ hè thu năm 2015 và cảnh báo khô hạn, thiếu nước khu vực tỉnh Ninh Thuận".

       2.Công vãn SỐ:41/BC-UBND, ngày 13/3/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận, về việc:"Báo cáo: Tinh hình và công tác chống hạn trên địa bàn Tỉnh".

  1. Đặng Thanh Bình - Phan Thị Hoàn, 2011, Báo cáo: "Nước và vấn đề thiếu nước tại Ninh Thuận", Hội thảo khoa học - Bộ tài nguyên và môi trường: "Nước cho phát triển đô thị".
  2. Http://www.ninhthuan.gov.vn/News/Pages/Pho-Thu-tuong-Hoang-Trung-Hai-truc-tiep-di-thi-sat,-kiem- tra-va.aspx.
  3. Http://baoninhthuan.com.vn/news/70143p 1 c24/Chu-tich-nuoc-Truong-Tan-Sang-tham-va-lam-viec-tai- tinh-ta.htm.
  4. Http://baodientu.chinhphu.vn/Tin-noi-bat/Huy-dong-tong-luc-chong-han-tai-Ninh-Thuan/222257.vgp;
  5. Http://www.vncold.vn/Web/Content.aspx?distid=3751.