Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

2Phòng Thí nghiệm trọng điểm Quốc gia về động lực học sông biển

Tóm tắt

Số liệu bùn cát là đầu vào không thể thiếu của mô hình MIKE21 ST tính toán vậnc huyển bùn cát và diễn biến đường bờ vùng cửa sông ven biển. Trong thực tế, các số liệu bùn cát chỉ được quan trắc tại một số vị trí trên sông lớn và cách xa cửa sông. Do đó, việc tính toán dòng chảy bùn cát cho các cửa sông không có sô liệu quan trắc là rất cần thiết. Nghiên cứu này trình bày các kết quả ứng dụng mô hình MIKE11 ST để tính toán dòng chảy bùn cát vùng hạ lưu sông MêKông làm đầu vào cho mô hình MIKE21 ST nghiên cứu chế độ vận chuyển bùn cát vùng ven biển Nam Bộ.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Văn Tình, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thành Luân, Hoàng Ngọc Quang (2019), Ứng dụng mô hình MIKE11 ST tính toán dòng chảy bùn cát cho vùng hạ lưu sông Mê Kông. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 695, 47-53.

Tài liệu tham khảo

1. Đoàn Quang Trí, (2016), Ứng dụng mô hình MIKE11 mô phỏng và tính toán xâm nhập mặn cho khu vực Nam Bộ, Tạp chí Khí tượng Thủy văn số 671 tháng 11 năm 2016.

2. Trần Thanh Xuân, Hoàng Minh Tuyển, Trần Thục, Trần Hồng Thái, Nguyễn Kiên Dũng, (2012), Tài nguyên nước các hệ thống sông chính Việt Nam, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

3. MIKE 11, (2014), UserManual, Ref, View User Guide and Short Introduection – Tutorial, DHI. 

4. Moriasi, D.N., Arnol, J. G, Van Liew, M. W., Bingner, R. L., Harner, R. D., Veith, T. L., (2007), Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations, Transaction of the ASABE, 50, 3, 885-900.