Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
2Tạp chí Khí tượng Thủy văn

 

Tóm tắt

Công nghệ dự báo thủy văn là một trong những thành phần cơ bản và quan trọng nhất của quy trình dự báo, quyết định khả năng và hiệu ích vận hành hệ thống hồ chứa. Mục tiêu đề ra là công tác dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) phải không ngừng tăng cường giám sát và cung cấp các bản tin cảnh báo, dự báo có nội dung cụ thể, thời gian dự kiến dài hơn, độ chính xác cao hơn. Nghiên cứu đã xây dựng được mô hình dự báo dòng chảy đến hồ sông Hinh phục vụ điều tiết, dự báo lũ hạ lưu sông Ba. Nghiên cứu đã lựa chọn và tích hợp mô hình Mike Nam để thực hiện xây dựng công nghệ dự báo lũ đến hồ. Kết quả hiệu chỉnh và kiểm định mô hình cho 4 trận lũ đạt từ 71-81%, trung bình đạt 78%. Kết quả dự báo cho 2 trận lũ năm 2019 với kết quả đánh giá đạt được từ 67-91%, trung bình đạt 79%. Bộ công cụ xây dựng cho kết quả dự báo khá cao và phù hợp với thực tế, đây sẽ là một công cụ hỗ trợ tích cực cho các dự báo viên trong công tác dự báo nghiệp vụ tại Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia
 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đoàn Văn Hải, Đoàn Thị Vân, Đoàn Quang Trí (2020). Nghiên cứu xây dựng công cụ dự báo lưu lượng nước đến hồ sông hinh phục vụ dự báo lũ hạ lưu sông Ba. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 710, 70-77.  

 

Tài liệu tham khảo

1. Abbott, M.B., Refsgaard, C. (eds.) (1996), Distributed Hydrological Modeling, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 321p.
2. Lương Hữu Dũng (2012),
Một số đặc điểm mưa, lũ lưu vực sông Ba trong bài toán vận hành liên hồ chứa kiểm soát lũ hạ du. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 620, 32-35.
3. Nguyen Thi Mai Linh, Doan Quang Tri, Tran Hong Thai, Nguyen Cao Don (2018),
Application of a two-dimensional model for flooding and floodplain simulation: Case study in Tra Khuc Song Ve river in Viet Nam. Lowland Technology International, 20 (3), 367-378.
4. Đặng Thanh Mai (2009), Nghiên cứu ứng dụng mô hình WETSPA và HEC-RAS mô phỏng dự báo quá trình lũ trên sông Thu Bồn-Vu Gia, Đề tài cấp Bộ.
5. Đặng Thanh Mai (2013), Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tích, giám sát, cảnh báo và dự báo lũ, ngập lụt và hạn hán cho hệ thống sông Ba, Đề tài cấp Bộ.
6. Bùi Minh Tăng (2014), Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo mưa lớn thời hạn 2-3 ngày phục vụ công tác cảnh báo sớm lũ lụt khu vực Trung Bộ Việt Nam, Đề tài cấp Bộ.
7. Trần Hồng Thái, Đoàn Quang Trí, Trần Đỗ Thủy Tuyên, Ngô Thanh Tâm, Bùi Thi Dịu (2019), 
Áp dụng mô hình MIKE SHE kết hợp sử dụng sản phẩm mưa dự báo IFS dự báo lưu lượng đến hồ lưu vực sông Trà Khúc-Sông Vệ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 697, 1-12.
8. Tran Hong Thai, Doan Quang Tri (2019),
Combination of hydrologic and hydraulic modeling on flood and inundation warning: case study at Tra Khuc-Ve river basin in Vietnam. Vietnam Journal of Earth Sciences, 41(3), 240-251.
9. Đoàn Quang Trí (2019),
Ứng dụng mô hình thủy văn-thủy lực kết hợp mưa dự báo IFS phục vụ cảnh báo lũ, ngập lụt hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 703, 27-41.
10. Nam Reference Manual (2004), DHI Water & Enviroment, Denmark; MIKE11 Introduction and tutorial (2004), DHI Water & Enviroment, Denmark; MIKE11 Reference Manual (2004), DHI Water & Enviroment, Denmark; MIKE11 User Manual (2004), DHI Water & Enviroment, Denmark; MIKEView User Manual (2004), DHI Water & Enviroment, Denmark.
11. Refsgaard, J.C., Knudsen, J. (1996), Operational validation and inter comparison of different types of hydrological models. Water Resources Research, 32(7), 2189-2202.