Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia

Tóm tắt

Hiện nay, các hệ thống dự báo lũ trên thế giới đã tích hợp nhiều nguồn dữ liệu mưa là sản phẩm ra đa, vệ tinh để bổ sung và kết hợp với mưa thực đo được phát triển phổ biến tại các cơ quan khí tượng thủy văn ở các nước tiên tiến như Mỹ, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc...Báo cáo này sẽ trình bày kết quả tính toán dòng chảy lũ trên dòng chính sông Mã dựa trên nghiên cứu ứng dụng mô hình thủy văn IFAS của Viện nghiên cứu công chính Nhật PWRI. Nguồn dữ liệu đầu vào mô hình là mưa thực đo và sản phẩm mưa vệ tinh GSMaP_NRT. Kết quả tính toán cho thấy với mạng lưới trạm thưa thớt, việc mô phỏng dòng chảy lũ cho các vị trí khu vực trung và thượng lưu sông Mã là không tốt với cả hai nguồn số liệu mưa thực đo và mưa vệ tinh. Khi so sánh các kết quả tính toán, một số trường hợp việc sử dụng mưa vệ tinh cho kết quả khả quan hơn khi sử dụng mưa thực đo, đây là tiền đề cân nhắc việc áp dụng số liệu mưa vệ tinh trong tính toán dòng chảy lũ cho những vùng không có hoặc ít trạm đo như khu vực trung và thượng lưu sông Mã
 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Tiến Kiên (2020), Nghiên cứu ứng dụng số liệu mưa vệ tinh mô phỏng lũ khu vực trung lưu sông Mã. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 709, 51-62.

Tài liệu tham khảo

1. Artan, G., et al. (2007), Adequacy of satellite derived rainfall data for stream. Natural Hazard, 167-185.
2. Hossain, F., Katiyar, N., Hong, Y., Wolf, A., (2007),
The emerging role of satellite rainfall data in improving the hydro-political situation of flood monitoring in the under-developed regions of the world,. Nat Hazards, vol. 43 , 199 - 210.
3. Hafiz, I., Sidek, L.M., Basri, H., Hanapi, M.N., (2013),
Application of Integrated Flood Analysis System (IFAS) for Dungun River Basin. Conference Paper in IOP Conference Series Earth and Environmental Science. Doi: 10.1088/1755-1315/16/1/012128.
4. Phòng khí tượng thủy văn, Viện Quy hoạch Thủy Lợi (2014),
Báo cáo thủy văn Hà Nội: Dự án rà soát quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Mã
5. Shrestha, Singh, M., (2011), Bias-Adjustment of Satellite-Based Rainfall Estimates over the Central Himalayas of Nepal for Flood Prediction, Kyoto, Thesis or Dissertation.
6. Đặng Ngọc Tĩnh (2013), Nghiên cứu ứng dụng số liệu vệ tinh mưa dự báo số trị kết hợp số liệu bề mặt trong dự báo lũ hệ thống sông Hồng - Thái Bình. Hà Nội: Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ.
7. Tsukuba (2009),
Integrated Flood Analysis System (IFAS version 1.2) User’s Manual. Japan: Public Works Research Institute (PWRI). International Centre for Water Hazard and Risk Management under the auspices of UNESCO (ICHARM).