Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Dưới tác động của BĐKH, chế độ dòng chảy trên lưu vực sông Đồng Nai cũng thay đổi theo, dẫn đến sự phân bố bùn cát trên lưu vực cũng thay đổi. Nghiên cứu sẽ ứng dụng mô hình SWAT (Soils and Assessment tools) để mô phỏng sự phân bố bùn cát trên lưu vực sông Đồng Nai cho các thời kỳ I (1980 - 2000), II (2046 - 2064), III (2080 - 2100) với thời kỳ I là thời kỳ cơ sở để xem xét ảnh hưởng của BĐKH trong tương lai. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng: dưới tác động của BĐKH đối với thời kỳ II, tổng lượng bùn cát trung bình nhiều năm trên toàn bộ lưu vực khoảng 56,406.106m3, tăng không đáng kể so với thời kỳ I; ở thời kỳ III tổng lượng bùn cát trung bình nhiều năm trên toàn lưu vực khoảng 79,673.106 m3 tăng hơn 25% so với thời kỳ I, trong đó mùa lũ tăng nhiều hơn so với mùa kiệt.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đoàn Thanh Vũ, Lê Ngọc Anh, Hoàng Trung Thống, Cấn Thu Văn (2018), Tác động của biến đổi khí hậu đến sự phân bố bùn cát trên lưu vực sông Đồng Nai. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 694, 8-15.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Hiệu, Trần Thục, Phạm Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lan, Vũ Văn Thăng (2010), Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Hà Nội.

2. Bộ Tài Nguyên Môi Trường (2012), Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.

3. Đỗ Đức Dũng, Nguyễn Ngọc Anh, Đoàn Thu Hà (2014), Đánh giá biến động tài nguyên nước lưu vực sông Đồng Nai và vùng phụ cận, Khoa học kỹ thuật thủy lợi và môi trường. 47, pp. 19-26.

4. Nguyễn Thị Tịnh Ấu, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi (2013), Ứng dụng mô hình SWAT và công nghệ GIS đánh giá lưu lượng dòng chảy trên lưu vực sông Đắk Bla, Tạp chí khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, các khoa học trái đất và môi trường. 29(3), pp. 1-13.

5. Nguyễn Kỳ Phùng, Lê Thị Thu An (2012), Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên dòng chảy lưu vực sông Đồng Nai, Tạp chí khoa học và công nghệ thủy lợi. 12, pp. 96-101.

6. Dao Nguyen Khoi, Suetsugi Tadashi (2014), The responses of hydrological processes and sediment yield to land-use and climate change in the Be River Catchment, Vietnam, Hydrological Processes. 28(3), pp. 640-652.

7. Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi (2012), Assessing water discharge in Be river basin, VietNam using SWAT model, International Symposium on Geoinformatics for Spatial Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, pp. 230-235.

8. Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Kiên Dũng (2010), Ứng dụng mô hình SWAT tính toán dòng chảy và bùn cát lưu vực sông Sê San, Hội thảo khoa học lần thứ 9 - Viện Khí Tượng Thủy Văn, pp. 247- 253.

9. Lê Ngọc Anh, Vũ Thị Vân Anh, Nguyễn Thống (2015), Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên dòng chảy lưu vực sông Đồng Nai, Khí Tượng Thủy Văn. 656, pp. 1-8.

10. S.L. Neitsch, J.G. Arnold, J.R. Kiniry, J.R. Williams (2009), Soil and Water Assessment Tool theoretical documentation - version 2009, Grassland, Soil & Water Research Laboratory, Agricultural Research Service, Blackland Agricultural Research Station, Blackland Agricultural Research Station.

11. Lê Mạnh Hùng, Trần Bá Hoằng, Nguyễn Duy Khang, Trần Tuấn Anh (2012), Kết quả ứng dụng mô hình SWAT trong tính toán xói bề mặt lưu vực hạ lưu sông MeKong, Tạp chí khoa học và công nghệ thủy lợi.

12, pp. 25-32. 12. Williams, J.R. (1995), Chapter 25: The EPIC model, Computer models of watershed hydrology, Water Resources Publications, pp. 909-1000.

13. Setegn Shimelis G., Srinivasan Ragahavan, Melesse Assefa M., Dargahi Bijan (2009), SWAT model application and prediction uncertainty analysis in the Lake Tana Basin, Ethiopia, Hydrological Processes, pp. 357-367.

14. (NCEP), The National Centers for Environmental Prediction Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) accessed, from http://globalweather.tamu.edu/.

15. Bank, The Nature Conservancy for The World Climate Change Knowledge Portal, accessed, from http://globalweather.tamu.edu/cmip.

16. Moriasi, D.N.,Arnold,J.G., Van Liew,M.W., Bingner,R.L., Harmel, R.D.,Veith,T.L. (2007), Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations, American Society of Agricultural and Biological Engineers. 50(3), pp. 885-900.