Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khi hậu
2Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện với mục đích nhận dạng và xác định sơ bộ các đoạn sông nhằm phục vụ cho hoạt động phân đoạn chất lượng nước sông theo mục tiêu sử dụng. Dựa trên các tiêu chí phân đoạn chất lượng nước lượng nước sông theo mục tiêu sử dụng nghiên cứu đã đề xuất phân 4 đoạn tại sông Nhuệ (Đoạn từ cống Liên Mạc đến Phúc La đoạn từ Phúc La đến cầu Đồng Quan, đoạn Cầu Đồng Quan đến Cống Thần và đoạn từ cầu Cống Thần đến
cầu Hồng Phú) và 7 đoạn tại sông Đáy (Đoạn từ đập Đáy đến Ba Thá,, đoạn từ Ba Thá, Chương Mỹ đến Cầu Quế, đoạn từ Cầu Quế đến cầu Đọ Xá, đoạn từ cầu Đọ Xá đến Gián Khẩu, đoạn từ Gián Khẩu đến chùa Non Nước, đoạn từ chùa Non Nước đến Độc Bộ, đoạn từ Độc Bộ đến Cửa Đáy).

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Dương Hồng Sơn, Lê Ngọc Cầu, Cái Anh Tú, Vũ Thị Khánh Huyền (2016), Để xác định phân đoạn sơ bộ chất lượng nước sông theo mục tiêu sử dụng tại sông Nhuệ, sông ĐáyTạp chí Khí tượng Thủy văn 669, 41-49.

Tài liệu tham khảo

1. Nghị định số: 43/2015/NĐ-CP về quy định lập hành lang bao vệ nguồn nước.
2. Ngô Đức Thọ và nnk, (1991), Di tích lịch sử văn hóa Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội
3. Tổng cục môi trường, Trung tâm quan trắc môi trường, (2010 - 2014), Kết quả quan trắc môi trường nước lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy 2010 - 2014.
4. Tổng cục Môi trường, (2011), Sổ tay hướng dẫn tính toán chỉ số chất lượng nước, ban hành kèm theo quyết định số 879/QĐ-TCMT ngày 01 tháng 7 năm 2011.