Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Tóm tắt

Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung là vùng có nhiều đồi núi, địa hình phức tạp, mạng lưới các trạm khí tượng phân bố còn thưa. Do vậy, khi sử dụng số liệu quan trắc từ các trạm khí tượng và các phương pháp nội suy truyền thống sẽ có nhiều hạn chế. Trong trường hợp này, sử dụng dữ liệu viễn thám là một trong những giải pháp hữu hiệu. Trong khuôn khổ bài báo này chúng tôi sử dụng dữ liệu MODIS và phương pháp tính bốc thoát hơi tiềm năng (PET) của Q.Mu để tính toán PET cho khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Miền Trung. Kết quả tính toán cho thấy hệ số tương quan giữa giá trị quan trắc và giá trị tính toán khá tốt (R= 0,8). Điều đó chứng tỏ các kết quả nghiên cứu là tương đối phù hợp và có thể ứng dụng cho các vùng nghiên cứu khác.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Thị Tâm, Nguyễn Hồng Sơn, Đỗ Thanh Tùng (2016), Xác định bốc thoát hơi tiềm năng khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung trên cơ sở dữ liệu ảnh MODISTạp chí Khí tượng Thủy văn 668, 33-38.

Tài liệu tham khảo

1. FAO Irrigation and Drainage Paper (2006), No.56
2. Qiaozhen Mu, Faith Ann Heinsch, Maosheng Zhao, Steven W. Running (2007), Development of a global evapotranspiration algorithm based on MODIS and global meteology data, USA.
3. Qiaozhen Mu, Lucas A. Jones, John S. Kimball, Kyle C. McDonald and Steven W. Runn
(2009), Satellite assessment of land surface evapotranspiration for the pan-Arctic domain, USA.
4. Qiaozhen Mu, Maosheng Zhao, Steven W. Running ( 2011), Improment to a MODIS global terrestrial evapotranspiration algorithm, USA.
5. Dương Văn Khảm (2008), Nghiên cứu áp dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong khí tượng thủy văn, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.