Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ
2Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học
3Trung tâm Động lực học Thủy khí Môi trường

Tóm tắt

Sông Cái Phan Rang là con sông lớn nhất của tỉnh Ninh Thuận, là nguồn cung cấp nước chủ yếu, đồng thời là con sông ngập lụt nghiêm trọng nhất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, lưu vực sông Cái Phan Rang không có trạm đo dòng chảy nhiều năm, do đó khôi phục số liệu dòng chảy nhiều năm phục vụ tính toán tài nguyên nước là rất cần thiết. Để khôi phục số liệu dòng chảy, có nhiều mô hình toán được áp dụng trên thế giới. Với lưu vực sông Cái Phan Rang có địa hình chia cắt mạnh, phân bố mưa rất không đồng đều theo không gian. Do đó việc ứng dụng mô hình thủy văn thông số phân bố là hợp lý nhất. Trong nghiên cứu này đã sử dụng mô hình MARINE của Pháp là mô hình thủy văn thông số đầy đủ (tham số vật lý), là mô hình có khả năng mô phỏng tốt dòng chảy sườn dốc lưu vực nhưng chưa diễn toán được dòng chảy trong sông. Do đó nhóm nghiên cứu đã xây dựng mô hình sóng động học một chiều phi tuyến và tích hợp với mô hình MARINE để mô phỏng dòng chảy tại 15 vị trí khác nhau trên lưu vực sông Cái Phan Rang từ năm 1978 - 2015 phục vụ tính toán tài nguyên nước và phân vùng thủy văn.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bùi Văn Chanh, Trần Ngọc Anh, Nguyễn Hồng Trường (2016), Khôi phục dữ liệu sông Cái Phan Rang bằng phương pháp tích hợp các mô hìnhTạp chí Khí tượng Thủy văn 668, 39-44.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Lan Châu, Đặng Thanh Mai, Trịnh Thu Phương(2005), Các bài toán trong việc ứng dụng mô hình thủy văn Marine để mô phỏng và dự báo lũ sông Đà, Hội nghị Khoa học Công nghệ và phục vụ dự báo Khí tượng thủy văn lần thứ VI.
2. Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Thanh Sơn (2003), Mô hình toán thủy văn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Ven Techow, David R.Maidment, Larry W.Mays (1988), Applied Hydrology, New York : Mc- Graw-Hill, c1988.