Tác giả

Đơn vị công tác

1Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường

2Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

Tóm tắt

Nghiên  cứu phương pháp đánh giá rủi ro do biến đổi khí hậu (BĐKH) đến tài nguyên nước mặt tỉnh Quảng Ngãi sẽ phản ánh được tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước ở hiện tại và tương lại. Bài báo trình bày phương pháp đánh giá rủi ro do BĐKH đến tài nguyên nước mặt tỉnh Quảng Ngãi theo cách tiếp cận mới của IPCC với các thành phần tạo nên rủi ro, bao gồm: Hiểm họa (Hazard), Độ phơi lộ (Exposure) và tính dễ bị tổn thương (Vulnerability) trên cơ sở sử dụng mô hình toán và số liệu thống kê tỉnh để tính toán giá trị rủi ro do biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước mặt tỉnh ở tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả tính toán rủi ro trong thời điểm hiện tại là 0,33 và tương lai theo kịch bản biến đổi khí hậu là 0,35 và được đánh giá ở mức thấp. Kết quả của bài báo có thể làm cơ sở cho công tác quy hoạch tài nguyên nước cấp tỉnh Quảng Ngãi và các nội dung liên quan.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bùi Đức Hiếu, Huỳnh Thị Lan Hương, Nguyễn Thi Liễu, Đặng Quang Thịnh, Bế Ngọc Diệp (2020), Nghiên cứu đánh giá rủi ro đến tài nguyên nước mặt do biến đổi khí hậu; Áp dụng cho tỉnh Quảng Ngãi. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 711, 1-13.

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường(2016), Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam.

2. Thủ tướng Chính phủ (2018), Nghị quyết 143/NQ-CP ngày 14/11/2018 của Chính phủ: Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Ngãi.

3. Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi (2018), Niên giám thống kê tỉnh Quảng Ngãi 2018, Nhà xuất bản Thống kê.

4. Chambers et al., (2013). The Risk Assessment and Decision Making Framework for Managing Groundwater Dependent Ecosystems. Published by the National Climate Change Adaptation Research Facility

5. GIZ (2017). Risk Supplement to the Vulnerability Sourcebook. Published by Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

6. Huỳnh Thị Lan Hương (2014). Nghiên cứu phát triển bộ chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu phục vụ công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu (2013 -2014). Đề tài cấp nhà nước trong Chương trình KHCN cấp Nhà nước (KHCN-BĐKH/11-15). Mã số BĐKH.16.IPCC: Climate Change (2014) - Impacts, Adaptation and Vulnerability.

7. Iyengar, N.S. and P. Sudarshan. 1982. A Method of Classifying Regions from Multivariate Data’, Economic and Political Weekly, Special Article: 2048-52.

8. Ngô Trọng Thuận, Ngô Sỹ Giai (2015), Một chỉ số đánh giá mức độ phát triển giữa các vùng. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 650, 22-25.

9. Ngô Trọng Thuận, Ngô Sỹ Giai (2016), Tổn thương về sinh kế ở các vùng liên quan đến dao động và biến đổi khí hậu. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 667, 9-14.

10. Nguyễn Đức Huỳnh, Lê Thị Phượng (2016), Nhận diện các rủi ro của biến đổi khí hậu ảnh hưởng tới các hoạt động của công nghiệp dầu khí. Tạp chí dầu khí, 8, 63-69.

11. UBND tỉnh Quảng Ngãi (2016), Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 về việc Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030.

12. UBND tỉnh Quảng Ngãi (2018), Báo cáo số 1662/BC-SNNPTNT về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư cơ sở hạ tầng thủy lợi và nước sinh hoạt cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2010-2017.

13. UBND tỉnh Quảng Ngãi (2018), Báo cáo số 1915/BC-SNNPTNT về Số liệu thống kê ngành năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

14. UBND tỉnh Quảng Ngãi (2018), Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, và tầm nhìn đến năm 2015.

15. UNDP (2014). Climate change 2014: Inpacts, Adaptation and Vulnerability, Part B: Regional Aspects.

16. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (2016), Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tượng cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với BĐKH, Nxb Tài nguyên - môi trường và bản đồ Việt Nam. Hà Nội.