Tác giả

Đơn vị công tác

Võ Thạnh - Trung tâm Khí tượng Thủy văn An Giang

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Võ Thạnh (2012), Diễn biến một số yếu tố khí tượng thủy văn vùng tứ giác Long Xuyên thời kỳ 1978-2011. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 624, 1-10

Tài liệu tham khảo

  1. Quốc sử quán Triều Nguyễn: Đại Nam Nhất Thống Chí, Nhà xuất bản Thuận Hóa, 1992.
  2. UBND tỉnh An Giang; Địa chí An Giang, 2002.
  3. Bùi Đạt Trâm và nnk; Chế độ thủy văn tứ giác Long Xuyên, Đề tài cấp Nhà nước thuộc Chương trình Điều tra cơ bàn tổng hợp Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn II, 1987.
  4. Bùi Đạt Trâm: "Nghiên cứu giải pháp quản lý lũ vùng biên giới Việt Nam-Campuchia phục vụ ổn định an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội dải biên giới đồng bằng sông Cửu Long"; Để tài Cấp-Nhà nước, Hà Nội, tháng 2/2008.