Tác giả

Đơn vị công tác

1Phân viện Khí tượng Thuỷ văn & Môi trường phía Nam

Tóm tắt

Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) nằm ở khu vực nhiệt đới gió mùa với dân số trên 8 triệu người, là thành phố có mật độ dân số cao và tốc độ phát triển đô thị nhanh. Sự phát triển của thành phố đã làm thay đổi sâu sắc đặc tính mặt đệm, gây ra những biến đổi về khí hậu và cấu trúc các trường khí tượng trong lớp biên với điển hình là hiệu ứng đảo nhiệt đô thị do quá trình này gây ra. Ngoài ra, các yếu tố khỉ tượng khác như lượng mưa, độ ẩm, số giờ nâng cũng có sự khác biệt đáng kể so với khu vực xung quanh. Bài báo này phân tích, đánh giá xu thế biến đổi, mức độ biến đổi nhiệt độ, lượng mưa và một sô'yếu tố khí hậu tại thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bảo Thạnh, Phạm Thanh Long, Nguyễn Văn Tín (2012), Các yếu tố khí tượng tác động đến khí hậu đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 622, 1-5.

Tài liệu tham khảo

  1. Một số kết quả bước đầu về ứng dụng mô hình MM5 trong nghiên cứu hiệu ứng đảo nhiệt tại Tp. Hổ Chí Minh, Lương Văn Việt, Tạp trí phát triển KH&CN, tập 11, số 04-2008.
  2. Trần Công Minh (2007), Giáo trình "Khí hậu và Khí tượng đại cương". NXB Đại học quốc gia Hà Nội.
  3. Phan Văn Hoặc, Lương Văn Việt và nnk (2000), Phân bố các đặc trưng mưa liên quan đến vấn đề thoát nước, ô nhiễm môi trường và các giải pháp chổng ngập úng trên địa bàn thành phổ Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM
  4. http://www.hochiminhcity.gov.vn