Tác giả

Đơn vị công tác

1Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam

Tóm tắt

Bài báo trình bày phương pháp và kết quả tỉnh toán diện tích ngập lụt theo các kịch bản biến đổi khí hậu và theo các phương án quy hoạch phòng chống ngập lũ của thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu đã sử dụng mô hình Mike để tính toán thủy lực và GIS được dùng để phân vùng ngập từ kết quả mô hình thủy lực.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Kỳ Phùng, Bùi Chí Nam, Trần Tuấn Hoàng (2012), Ứng dụng mô hình DEM và mô hình thủy lực tính toán ngập lụt thành phố Cần Thơ.  Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 622, 6-12.

Tài liệu tham khảo

  1. GS. TS. Ven Te Chow, GS.TS. David r. Maidment, GS. TS. Larry w. 6 Mays, Thủy văn ứng dụng, NXB Giáo dục, 1994 (Tiếng Việt, Biên dịch: PTS. Đỗ Hữu Thành, KS. GVC Đỗ Văn Toản)
  2. Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, Quy hoạch Quản lý tổng hợp tài nguyên nước các lưu vực sông - TP Cẩn Thơ, Tp. Cần Thơ, tháng 5/2008
  3. Phân viện Quy hoạch Nông thôn miền Nam, Quy hoạch chung thành phố cân Thơ, 2006
  4. DHI Software, 4 Modelling System for River and Channels, Reference Manual, 2007.
  5. DHI Software, MIKE 11 GIS- Floodplain mapping and analysis, User Guide, 2001.