Tác giả

Đơn vị công tác

1Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường Phía Nam

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã và đang làm thay đổi các yếu tố khí tượng, thủy văn và hải văn. Một trong những yếu tổ khí tượng, thuỷ văn và hải vàn cần được quan tâm xem xét là nhiệt độ, lượng mưa và mực nước. Phân tích, đánh giá các đặc trưng xu thế, mức độ biến đổi của nhiệt độ, lượng mưa và phân tích cực trị, xu thế biến đổi, mức độ biến đổi mực nước là hết sức cần thiết, góp phẩn đánh giá ảnh hưởng của BĐKH, nước biển dâng tại Vũng Tàu đến tình trạng ngập lụt, xâm nhập mặn.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Văn Tín, Ngô Nam Thịnh (2012), Nghiên cứu xu thế biến đổi các yếu tố khí hậu, mực nước tại Bà Rịa - Vũng Tàu.  Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 622, 13-16.

Tài liệu tham khảo

  1.  Phạm Văn Huấn (1991), Giáo trình "Cơ sở Hải dương học", NXB Khoạ học và Kỹ thuật, Hà nội,
  2. Phạm Văn Huấn (2002), Giáo trình "Động lực học biển - Phân 3 - Thuỷ Triều", NXB Đại học Quốc gia Hà nội, Hà Nội,
  3. Trần Công Minh (2007), Giáo trình "Khí hậu và Khí tượng đại cương", NXB Đại học quốc gia Hà Nội,
  4. Bộ Tài Nguyên Môi Trưởng (2011), "Kịch bản Biến Đổi Khí Hậu và Nước Biển Dâng cho Việt Nam",