Tác giả

Đơn vị công tác

1Phân viện Khí tượng Thuỷ văn & Môi trường phía Nam

Tóm tắt

Dòng Rip (Rip Current) được xem là một trong những nguy hiểm hàng đầu ở các bãi tắm tại Việt Nam và trên thế giới. Mỗi năm, dòng Rip đã lấy đi sinh mạng của nhiều người tâm biển cho dù người đó đã biết bơi. Nhận thấy được sự nguy hiểm của dòng Rip, một số nước trên thế giới đã có những nghiên cứu cụ thể về dòng Rip, ở Việt Nam chưa có nghiên cứu cụ thể náo để dự báo dòng Rip tại các bãi biển du lịch.Vì vậy, bài báo đã ứng dụng phương pháp của Longuet-Higgins và Stewart (1964) tỉnh toán dòng Rip dựa vào ứng suất bức xạ sóng (Radiation stress) tại bãi tắm Bãi Dài góp phân phát triển du lịch biển Việt Nam.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Kỳ Phùng, Ngô Nam Thịnh, Trần Tuấn Hoàng (2012), Nghiên cứu tính toán dòng Rip (rip current) khu vực Bãi DàiTạp chí Khí tượng Thủy văn, 622, 22-26.

Tài liệu tham khảo

  1. Manual Mike 21
  2. Wendy Carey, Jim Kirby, lb Svendsen. Rip Current. Produced by the University of Delaware Sea Grant Col­lege Program & the Center for Applied Coastal Research
  3. Bowen, A. J., 1969: Rip currents 1. theoretical investigations. Journal of Geophysical Research, 74 (23), 5467-5478
  4. Brander, R. w. and A. D. Short, 2001: Flow kinematics of a low energy rip current system. Journal of Coastal Research, 17 (2), 468-481.
  5. Engle, J. A., 2003: Formulation of a rip current forecasting technique through statistical analysis of rip cur­rent-related factors. M.S. thesis.
  6. http://www.ucar.edu/news/releases/2005/ripcurrents.shtml
  7. http://www.vnio.org.vn/Gi%E 1 %BB%9Bithi%E 1 %BB%87uv%E 1 °/oBB%81d%C3%B2ngrip/tabid/284/lan- guage/vi-VN/Default.aspx