Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường

2Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Tóm tắt

Bài báo này sẽ trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng phương pháp ma trận rủi ro để chi tiết hóa các cấp độ rủi ro cho hiện tượng mưa lớn đến cấp huyện trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ trong đó rủi ro là hàm của hiểm họa, mức độ phơi bày và tính dễ bị tổn thương. Kết quả nghiên cứu cho thấy ma trận rủi ro do mưa lớn được tạo ra tương đối phù hợp với thực tế và đã phần nào cụ thể hóa được cấp độ rủi ro cho đến cấp huyện. Phương pháp ma trận rủi ro là lựa chọn phù hợp với điều kiện về số liệu hiện có và rất khả thi trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, chất lượng của phương pháp còn phụ thuộc nhiều vào chất lượng của chuyên gia được tham vấn.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đặng Đình Quân, Võ Văn Hòa, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Văn Bảy (2018), Nghiên cứu ứng dụng phương pháp ma trận rủi ro để chi tiết hóa cấp độ rủi ro cho mưa lớn trên khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 694, 55-63.

Tài liệu tham khảo

1. IPCC, 2012, Managing the risks of extreme events and disasters to Advance clime change adaptation, A special report of working groups I and II of the int governmental Panel on climate change. In: Field, C.B., Barros, et al, Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA, p. 582.

2. UNISDR, 2009, Terminology on Disaster Risk Reduction. Geneva, Switzerland (http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdfaccessed). 

3. Van Westen CJ, Straatsma MW, Turdukulov UD, Feringa WF, Sijmons K, Bakhtadze K, Janelidze T, Kheladze N., 2012, Atlas of natural hazards and risks of Georgia : e-book. Tbilisi, Caucasus Environmental NGO Network (CENN), University of Twente Faculty of Geo-Information and Earth Observation (ITC), 2012. ISBN: 978-9941-0-4310-9.