Tác giả

Đơn vị công tác

1Phân viện Khí tượng Thuỷ văn & Môi trường phía Nam

Tóm tắt

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chịu nhiều tác động do biến đổi khỉ hậu gây ra như hạn hán (do nhiệt độ không khí tăng), ngập và nhiễm mặn (do mực nước biển dâng). Việc xác định và tính toán các vùng chịu các tác động này cân thiết cho công tác xây dựng kế hoạch ứng phó hiệu quả. Sử dụng các phương pháp phân vùng hạn, mô hình thủy lực xâm nhập mặn và ứng dụng GIS, báo cáo trình bày kết quả xác đinh các vùng và diện tích đất chịu các tác động trên tại 6 tiểu vừng sinh thái nông nghiệp ở ĐBSCL.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bảo Thạnh, Bùi Chí Nam, Trần Tuấn Hoàng (2012),Tính toán diện tích đất bị tác động của hạn hán, ngập và nhiễm mặn do biến đổi khí hậu tại sáu tiểu vùng sinh thái nông nghiệp đồng bằng sông Cửu LongTạp chí Khí tượng Thủy văn, 622, 33-39.

Tài liệu tham khảo

  1. Bảo Thạnh, Nguyễn Thị Phương, Bùi Chí Nam, Trần Tuấn Hoàng và Lương Vàn Việt, Báo cáo tổng kết Đề tài cấp Bộ - Nghiên cứu đánh giá ánh hưởng của BĐKH đến sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long, 2009 - 2011.
  2. Bảo Thạnh, Bùi Chí Nam, Đánh già thiệt hại do mực nước biển dâng ở khu vực ven biển Đổng Bằng Sông Cửu Long, Tạp chí Khí tượng Thủy văn, số570, tháng 6 - 2008, Trung tâm Khí tượng Thủy vân Quốc gia