Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Tài nguyên môi trường nước

Tóm tắt

Thủ đô Hà Nội có nhu cẩu vê nước sinh hoạt rất lớn. Để đáp ứng đủ nhu câu này, hiện nay, nguồn nước dưới đất đang được khai thác rất mạnh mẽ. Việc đâu tư lớn cho điều tra đánh giá cho thấy nước dưới đất ở đây rất phong phú. Bài báo này tổng hợp các kết quả điều tra đánh giá tài nguyên nước dưởi đất, đề xuất định hướng khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất và áp dụng các công nghệ xây dựng giếng khai thác có công suất lớn.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Văn Đản, Nguyễn Duy Hùng (2012), Khả năng xây dựng các bãi giếng khai thác nước dưới đất công suất lớn cung cấp cho thủ đô Hà Nội. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 620, 1-5.

Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Vân Đản và nnk, về khả nâng xây dựng các công trình khai thác thấm lọc ven sông Hổng cung cấp cho thành phố Hà Nội, tạp chí Địa chất, A/260:43-49, Hà Nội, 2000, tr. 136.
  2. Nguyễn Vởn Đản và nnk. Evaluation and management of groundwater Resources for water supply in Hanoi city. Symposium on groundwater management, Hà Nội 28/5/2001, tr. 143.
  3. Nguyễn Văn Đản, Tài nguyên nước dưới đất vùng thành phố Hà Nội và định hướng điều tra nghiên cứu, khai thácsửdụng, tuyển tập báo cáo Hội thảo khao học quốc tế "Phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, vì hòa bình, Hà Nội 7-9/10/2010, tr. 1007-1015
  4. Tô Văn Nhụ, Cần khai thác tối đa trữ lượng cuốn theo từ sông Hồng để cấp nước cho Thủ đô Hà Nội, Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học "trữ lượng khai thác nước ngầm vùng Hà Nội và giải pháp cung cấp nước cho Thủ đô Hà Nội", Hà Nội 09/3/2012, tr. 53- 56.
  5. Tống Ngọc Thanh và nnk, Báo cáo kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước vùng thành phố Hà Nội. Lưu trữ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nôi 2008, tr. 131-132.
  6. Vũ Nhật Thắng và nnk, Địa chất và tài nguyên khoáng sản thành phố Hà Nội. Lưu trữ địa chất2003, tr. 140-173.