Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Tóm tắt

Bài báo trình bày một phân kết quả nghiên cứu đặc điểm mưa, lũ nổi bột trên lưu vực sông Ba. Kết quả nghiên cứu góp phân xác lập cơ sở khoa học của bài toán vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ lưu vực sông Ba.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lương Hữu Dũng (2012), Một số đặc điểm mưa, lũ lưu vực sông Ba trong bài toán vận hành liên hồ chứa kiểm soát lũ hạ du. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 620, 32-35.

Tài liệu tham khảo

  1. Báo cáo tổng kết nghiên cứu, xây dựng Quy trình vận hành liên hổ chứa Sông Ba Hạ, Sông Hĩnh, Krông H'nang, Ayun Hạ, An Khê và Kanak trong mùa lũ hàng năm, Hoàng Minh Tuyển và nnk, 8/2010.
  2. Trấn Thanh Xuân. Đặc điểm thủy văn và nguốn nước sông Việt Nam. Nhà xuất bàn Nông nghiệp, 2007.
  3. Nguyễn Đức Ngữ-Nguyễn Trọng Hiệu, Khí hậu và tài nguyên khí hậu Việt Nam. Nhà xuất bàn Nông nghiệp, 2004.
  4. Nguyễn ViếtPhổ-Vũ Văn Tuấn-Trần Thanh Xuân. Tài nguyên nước Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 2003.
  5. Lê Văn Nghinh, Tính toán thủy vân thiết kế, Đại học Thủy lợi Hà Nội, 1991.
  6. Ngô Đình Tuấn. Tinh toán thủy văn các công trình thủy lợi vừa và nhỏ. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 1986.