Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Tóm tắt

Nghiên cứu xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu (BĐKH) cho Việt Nam là bài toán vừa cấp bách, vừa lâu dài. Không phải là dự báo khí hậu, kịch bản BĐKH là giả định có cơ sở khoa học và tính tin cậy về sự tiến triển trong tương lai của các mối quan hệ giữa phát triển kinh tế-xã hội và BĐKH, thể hiện mối ràng buộc giữa phát triển và hành động toàn cầu trong tương lai. Vì vậy, cần có nhận thức rõ ràng, khoa học về kịch bản BĐKH, phương pháp xây dựng kịch bản và ứng dụng kịch bản trong hoạt động thực tiễn. Bài báo này giới thiệu vắn tắt những nội dung trên.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Văn Thắng, Trần Thục (2012), Tìm hiểu việc xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt NamTạp chí Khí tượng Thủy văn, 617, 1-6.

Tài liệu tham khảo

  1. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam, Tháng 6-2009.
  2. Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dông cho Việt Nam, 2011.
  3. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Intergovernmental Panel on Climate Change, 2007. ISBN 92-9169-121-6.