Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Bách khoa,ĐHQG - TP. HCM

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu kết quả 'nghiên cứu xây dựng phân mềm "NeuroForecaster"(NF), áp dụng mạng thần kinh nhân tạo lan truyền ngược (BPNN), và chương trình "ThuyVan Data System" (TVDATA) để xử lý và cung cấp nhập liệu, nhằm phục vụ việc mô hình hoá, mô phỏng và dự báo khí tượng thủy văn (KTTV) cho lưu vực sông. Hệ thống tích hợp NF-TVDATA đã được áp dụng thử nghiệm để mô phỏng dòng chảy tháng ở trạm thủy văn Ghềnh Gà thuộc lưu vực sông Lô, Việt Nam. Kết quả áp dụng đã chỉ ra sự phù hợp cao giữa dòng chảy mô phỏng tháng và số liệu thực đo. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa cấu trúc mô hình ANN với các biến KTTV trong lưu vực sông cũng đã được tìm thấy. Ngoài ra, hệ thống tích hợp này tỏ ra thân thiện, dễ thao tác, hỗ trợ tốt cho việc mô phỏng và dự báo KTTV lưu vực sông. Do đó, nó sẽ phục vụ tốt cho việc điều hành hồ chứa nhằm khấc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây ra.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lê Văn Dực (2012), Nghiên cứu ứng dụng mạng mô hình thần kinh nhân tạo dự báo dòng chảy tháng lưu vực Ghềnh Gà trên sông LôTạp chí Khí tượng Thủy văn, 617, 7-16.

Tài liệu tham khảo

  1. Lê Vân Dực (2001), "Application of BackPropagation Neural Network Model to simulate the monthly runoffs at TriAn and PhuocHoa hydrological stations to fill up the missing of the historical data series ", Science & Tech­nology Developement, Vol 4, No.8,8-9-2001, pp.57-64, VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY-HO CHI MINH CITY.
  2. Lê Văn Dực (2009), "Comparison of performance statistics on resulting monthly runoffs simulated by Arti­ficial Neural Network, and other traditional models at Dong Nai river basin", Tuyển Tập Công Trình, Hội Nghị Khoa Học Cơ Học Thủy Khỉ Toàn Quốc năm 2008, Phan Thiết, trang 67 - 80, Nhà Xuất Bản Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ, Hà Nội, Quý III, 2009.
  3. Nguyễn Minh Đạo (2002),"Mạng Nơron với thuật giải lan truyền ngược kết hợp luật heuristic", Luận án Cao học ngành CNTTkhoá 10,2002, DHBK, ĐHQG TP.HCM.
  4. NAM, L.H., PHIÊN,H.N. and DAS GUPTA, A. (1998),"Filtering and Forecasting of Monthly Streamflows byBackpropa- gation Neural Networks with an error Updating Method", Water Resources Journal, September 1998, pp.29-39.
  5. MAASS (1997), "Networks of Spiking Neron: The Third Generation of Neural Network Model", Institute for Theoretical Computer Science, 4/8/1997, A-8010 Graz, Austria; http://mathsci.kaist.ac.kr/~nipl/am621/lec turenotes/spiking_neurons_2.pdf.
  6. Cổng thông tin điện tửTỉnh Hà Giang, http://www.hagiang.gov.vn/.
  7. Cổng thông tin điện tử Chính Phủ Việt Nam, http://gis.chinhphu.vn/