Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Tóm tắt

Bài báo giới thiệu kết quả nghiên cứu tính toán sự phân bố 05 kim loại nặng là Asen, Đồng, Thủy ngân, Chì, Kẽm (As, Cu, Hg, Pb, Zn) tại vùng cửa Bảy Hạp bắng mô hình Mike 21 ECO Lab. Những kết quả cung cấp những thông tin cảnh báo vềsựô nhiễm chì và các nguyên tố kim loại nặng khác đang ở mức báo động. Tại vùng cửa Bảy Hạp, các nguyên tố Cu, Zn, As, Hg có hàm lượng xấp xỉ hoặc cao hơn hàm lượng trung bình của chúng trong nước biển thế giới (1, T-1,4 lần) nhưng chúng chưa gây ra nguy cơ ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng. Trong khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường nước biển bởi Pb. Nguồn -gốc ô nhiễm chủ yếu do các hoạt động nhân sinh gây ra. Với sự phát triển về kinh tế-xã hội, các khu công nghiệp v.v... cân quan tâm mức độ ô nhiễm hoặc nguy cơ ô nhiễm trong việc hoạch định các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội bền vững vùng cửa Bảy Hạp.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trương Văn Bốn (2012), Đánh giá khả năng ô nhiễm kim loại nặng ở Cửa Bảy Hạp - tỉnh Cà Mau, phục vụ phát triển bền vững nguồn tài nguyên môi trường biểnTạp chí Khí tượng Thủy văn, 617, 31-36.

Tài liệu tham khảo

1. DHI, 2005. Hướng dẫn sử dụng Mike 21 ECO Lab.

2. Trương Vởn Bốn, Vũ Văn Ngọc, 2010. ứng dụng các mô hình thủy động lực và thạch động lực nghiên cứu sự lan truyền ô nhiễm trong trâm tích cho 05 vùng trọng điểm. Báo cáo chuyên đề thuộc đề tài đề tài KC.09.21/06 -10: "Nghiên cứu đánh giá khả năng tích luỹ các chất gây ô nhiễm trong môi trường trâm tích ven bờ biển Việt Nam".