Tác giả

Đơn vị công tác

1Dự án CBCC, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Tóm tắt

Một hoạt động quan trọng của dự án "Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhòm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính (CBCC)" do Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, là xây dựng và thực hiện thành công Chiến lược truyền thông về biến đổi khí hậu (BĐKH) nhằm nâng cao nhạn thức cho các nhóm đối tượng thuộc hệ thống các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, cho giới truyền thông và cộng đồng, đồng thời phát triển các chương trình giáo dục vờ đào tạo về BĐKH;xây dựng các kênh, chương trình truyền thông theo chủ để tuyên truyền nâng cao nhận thức về BĐKH. Bài báo này giới thiệu tóm tắt nội dung quan trọng của Chiến lược và một số kết quả đạt được trong thời gian qua.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Văn Sáp, Lê Nguyên Tường, Trần Thanh Thủy (2012), Một số kết quả hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậuTạp chí Khí tượng Thủy văn, 617, 44-47.

Tài liệu tham khảo

  1. Văn kiện Dự án Tăng cường nàng lực quốc gia ứng phó với BĐKH ở Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính, Viện KH KTTVMT, năm 2008
  2. Chiến lược truyền thông về BĐKH. Tài liệu của Dự án CBCC, năm 2010
  3. Chiến lược quốc gia về BĐKH (Quyết định số 2139 QĐ-TTg ngày 5/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ)
  4. Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH (Quyết định số 158 QĐ-TTg ngày 2/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ)
  5. Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020 (Dựthảo)
  6. Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2015 (Quyết định số 2418 QĐ-BTNMT ngày 20/12/2010 của Bộ trưởng Bộ TNMT)