Tác giả

Đơn vị công tác

1Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam

2Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGTPHCM

Tóm tắt

Hiện nay, huyện Bến Lức có khoảng 400 cơ sở sản xuất (CSSX) đã đăng ký hồ sơ môi trường. Hoạt động công nghiệp ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế với số lượng các csxs ngày càng gia tăng và đa dạng vể các loại hình sản xuất. Bên cạnh đó, việc phát triển mạnh mẽ các khu dân cư và đô thị dọc các tuyến sông rạch đã gây ra những áp lực đáng kể đối với môi trường, đặc biệt là môi trường nước mặt. Trước tình hình phát triển hiện nay, chúng tôi đã tiến hành đánh giá hiện trạng và tính toán sơ bộ khả nàng chịu tải của sông Bến Lức trên địa bàn huyện. Kết quả thu được như sau:

- Chất lượng nước mặt khu vực nghiên cứu đang ở mức trung bình, đạt tiêu chuẩn cho phép phục vụ mục đích tưới tiêu và giao thông thủy lợi. Vào thời điểm khảo sát, nước mặt khu vực khảo sát có dấu hiệu ô nhiễm các chất hữu cơ và hóa học, nhưng mức độ chưa nghiêm trọng.

- Sông Bến Lức (với mục đích sử dụng nước cho thủy lợi và giao thông đường thủy) vẫn còn khả năng tiếp nhận hầu hết các thông số được tính toán trong cả 2 giai đoạn 2009 và 2020. Tuy nhiên, giá trị tải lượng tối đa ngày được phép xả thải (TMDL) còn được phép xả thải không cao và đang đứng trước nguy cơ hết khả nàng chịu tải đối với một sô' thông số và đoạn sông cụ thể.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Kỳ Phùng, Lê Ngọc Tuấn (2012), Đánh giá hiện trạng nước mặt huyện Bến Lức và tính toán sợ bộ khả năng tiếp nhận nước thải của sông Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long AnTạp chí Khí tượng Thủy văn, 615, 17-25.

Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Kỳ Phùng (2009), Nghiên cứu xác định tổng tải lượng tối đa ngày phục vụ xây dựng hạn mức xả thải trên sông Sài Gòn (đoạn từ Thủ Dầu Một đến Nhà Bè), Sở KH&CN, UBND TPHCM.
  2. UBND tỉnh Long An (27/1/2006), Quyết định số 457/QĐ-UBND v/v phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước đô thị tỉnh Long An đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.
  3. Ủy ban nhân dân Huyện Bến Lức (2008), Báo cáo tình hình triển khai thực hiện rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn Huyện Bến Lức.
  4. Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức (2008), Đánh giá hiện trạng và dự báo chất lượng nước mặt trên các tuyến sông rạch chính huyện Bến Lức, Tình Long An.
  5. Ủy ban nhân dân huyện Bến Lức (10/2009), Quy hoạch tổng thể phát triển KTXH huyện Bến Lức đến năm 2020, Dự thảo.
  6. WHO (1993), Assessment of Sources of Air, Water and Land pollution, Geneva.
  7. Ban quản lý các KCN tỉnh Long An http://viipip.com/provincevn/