Tác giả

Đơn vị công tác

1Trung tâm ứng dụng Công nghệ và Bổi dưỡng nghiệp vụ KTTV và MT

Tóm tắt

Hệ thống chỉ tiêu tài nguyên nước là hệ thống thông số vể đặc điểm, tiềm nàng và mức độ phát triển tài nguyên nước, nhằm phục vụ cho công tác điều tra, đánh giá, khai thác sử dụng tổng hợp, hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước. Cho đến nay ờ nước ta chưa có hệ thống chỉ tiêu tài nguyên nước nói chung và tài nguyên nước mặt nói riêng... Trong bài báo này, chúng tôi xin đề xuất hệ thống chỉ tiêu tài nguyên nước mặt trong giai đoạn hiện nay ở nước ta.

 

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Thanh Xuân, Nguyễn Kiên Dũng (2012), Về hệ thống chỉ tiêu tài nguyên nước mặtTạp chí Khí tượng Thủy văn, 615, 31-36.

Tài liệu tham khảo

 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2007). Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường. QĐ số 18/2007/QĐ-BTNMT, ngày 05 tháng 11 năm 2007
 2. Chương trình tiến bộ khoa học cấp Nhà nước mã số 42A (1989). Tập số liệu khí tượng thủy văn. Hà Nội.Phạm Toàn Thắng (1986). Đặc điểm thủy hóa nước sông Việt Nam. Báo cáo tổng kết để tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình nghiên cứu" Cán cân nước và tài nguyên nướcViệt Nam"của Tổng cục Khí tượng Thủy văn. Hà Nội
 3. Phạm Toàn Thắng (1986). Đặc điểm thủy văn nước sông Việt Nam. Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình nghiên cứu" Cán cân và tài nguyên nước Việt Nam "của Tổng cụcKhí tượng Thủy văn.
 4. Tổng cục Môi trường (2011). Sổ tay hưởng dẫn kỹ thuật tính toán chỉ số chất lượng nước (WQI). Hà Nội
 5. Trung tâm thông tin - kinh tế tài nguyên nước, Cục Quản lý tài nguyên nước (2009). Báo cáo tổng hợp nhiệm vụ" Thống kê, điều tra, thu thập bổ sung thông tin dữ liệu các hồ chứa có dung tích từ 500.000 m3 trở lên trên toàn quốc" thuộc Dự án “Xây dựng quy trình và tăng cường năng lực cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước cho thủy điện". Hà Nội.
 6. Trân Thanh Xuân (2007). Đặc điểm thủy văn và tài nguyên nước sông Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
 7. Trân Thanh Xuân (2010). Đánh giá sơ bộ tài nguyên nước mặt lãnh thổ Việt Nam .Báo cáo chuyên đề của đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ Tài nguyên và Môi trường " Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định nội dung, phương pháp tính, thống kê các chỉ tiêu tài nguyên nước. Hà Nội:
 8. Trần Thanh Xuân, Nguyễn Kiên Dũng, Hà Trọng Ngọc (2011). Tời nguyên nước mặt lãnh thổ Việt Nam. Tạp chí Khí tượng Thủy văn. Số 602, tháng 2-2011.
 9. Trần Thanh Xuân (2011). Cơ sở khoa học và phương pháp thống kê các chỉ tiêu tài nguyên nước mưa, tài nguyên nước mặt. Báo cáo chuyên để của đề tài nghiên cứu của Bộ Tài nguyên và Môi trường "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định nội dung, phương pháp tính, thống kê các chỉ tiêu tài nguyên nước. Hà Nội.
 10. Vụ Thủy văn, Bộ Thủy lợi Trung Quốc (1999). A Guide to Water Resources Assessment (bản tiếng Trung).
 11. Tạ Kỳ Đình, Trần Hi Tước (2003). Quy hoạch và Quản lý tài nguyên nước theo hướng phát triển bền vững, Nhà xuất bản Thủy lợi Thủy điện Trung Quốc (bản tiếng Trung).
 12. CHENJia-qi (1999). On the Relation between Hydrology and Science of Water Resources. Advaces in wa­ters cience (Quarterly), Vol. 10,No.3,1999. China WaterPower Press.
 13. Sở thủy lợi tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.. Công báo tài nguyên nước tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (2000-2009).