Tác giả

Đơn vị công tác

1Điếu phối viên Dự án Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với BĐKH nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính

Tóm tắt

Dự án Tăng cường năng lực quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính (CBCC) do Chương trình Liên hợp quốc tại Việt Nam tài trợ, đã phối hợp với Trung tám Động lực học Thủy khí Môi trường triển khai thực hiện "Đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương của BĐKH đến huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), từ đó đề xuất các biện pháp thích ứng". Bài báo này giói thiệu một số các kết quả, nhận định ban đầu về ảnh hưởng của BĐKH đến quản lý tổng hợp vùng bờ huyện đảo Phú Quý.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Thanh Thủy (2012), Về ảnh hưởng của biến đối khí hậu, mực nước biển dâng đến quản lý tổng hợp vùng bờ huyện đảo Phú QuýTạp chí Khí tượng Thủy văn, 615, 41-46.

Tài liệu tham khảo

  1. . ADB: Draft coastal and marine protected areas plan, Hanoi: Asian Development Bank, 7 999
  2. D J Rasmussen, T Holloway and GF Nemet: Opportunities and challenges in assessing climate change im­pacts on wind energy—a critical comparison of wind speed projections in California, Environmental Research letter, 2017.
  3. Dự án "Điều tra tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế khu vực đảo Phú Quý", 2010
  4. Lê Đức Tố và NNK: Quản lý biển, nhà xuất bản đại học quốc gia Hà Nội, 2004.
  5. Trương Quang Học: Đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và phớt triển bên vững, Chuyên đề hội nghị khoa học về ĐDSH,2010
  6. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, Kịch bản BĐKH, nước biển dâng cho huyện đảo Phú Quý, 2012
  7. Báo cáo Kỹ thuật "Đánh giá hiện trạng và tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng tới công tác quản lí tổng hợp vùng ven biển" thuộc hoạt động của dự án CBCC "đánh giá tác động, tính dễ bị tổn thương của biến đổi khí hậu đến huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận), từ đó đề xuất các biện pháp thích ứng".