Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường 

Tóm tắt

Bản đồ đường đẳng trị mô đun dòng chảy năm trung bình thời kỳ 1960 - 2009 trên toàn lưu vực sông Hồng và kết quả đánh giá tổng lượng dòng chảy năm trung bình, bao gồm tổng lượng dòng chảy năm từ lãnh thổ Trung Quốc chảy vào nước ta, được giới thiệu trong bài báo này. Đây là bản đồ đầu tiên được xây dựng cho toàn lưu vực sông Hồng, bao gồm cả phần lưu vực trên lãnh thổ Trung Quốc. Bản đồ này và kết quả đánh giá tổng lượng dòng chảy năm cùa sông Hồng là tài liệu tham khảo trong kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước, dự báo và đưa ra các giải pháp khai thác, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước sông Hồng một cách hợp lí, đặc biệt là trong bối cảnh nguồn nước ở hạ lưu sông Hồng đang và sẽ chịu tác động mạnh mẽ của việc khai thác, sử dụng nguồn nước và biến đổi khí hậu ở thượng lưu.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Thanh Xuân, Ngô Thị Thủy, Lê Thị Mai Vân (2012), Phân bố dòng chảy năm trong lưu vực sông Hồng và tổng lượng dòng chảy năm từ lãnh thổ Trung Quốc vào Việt NamTạp chí Khí tượng Thủy văn, 614, 1-7.

Tài liệu tham khảo

  1. Viện Khí tượng Thủy vàn (1985), Đặc trưng hình thái lưu vực sông Việt Nam. Hà Nội.
  2. Trần Thanh Xuân (2008), Đặc điểm thủy vân và tài nguyên nước sông Việt Nam (tái bản), NXB Nông nghiệp. Hà Nội.
  3. Trần Thanh Xuân (2010), Đánh giá sơ bộ tài nguyên nước mặt lãnh thổ Việt Nam, Báo cáo chuyên đề của để tài nghiên cứu khoa học của Bộ Tài nguyên và Môi trường "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác đinh
  4. nội dung, phương pháp tính, thống kê các chỉ tiêu tài nguyên nước", Hà Nội.
  5. Trần Thanh Xuân, Nguyễn Kiên Dũng, Hà Trọng Ngọc (2011), Tài nguyên nước mặt lãnh thổ Việt Nam, Tạp chí Khí tượng Thủy văn số 602.
  6. Hà Đại Minh, Phùng Nhạn, Hồ Kim Minh (2007). Sử dụng hợp lý tài nguyên nước và bào vệ sinh thái các sông quốc tế Tây nam Trung Quốc (bản tiếng Trung), NXB Khoa học, Bấc Kinh.
  7. Lục Hiếu Bình, Phú Thú Từ(2010), Mạng lưới các sông chính của Trung Quốc, NXB Thủy lợi Thủy điện Trung Quốc, Bắc Kinh.
  8. Li Yungang, HE Darning, Ye Changqing (2008), Spatial and Temporal variation of runoff Red river basin in Yun­nan. J. Geogr. Sei (2008,1 8; 308-318).
  9. Cục Thủy vàn, Bộ Thủy lơi Điện lực Trung Quốc (1987), Đánh giá tài nguyên nước Trung Quốc (Tiếng Trung), NXB Thủy lợi Điện lực Trung Quốc, Bắc Kinh.