Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Tóm tắt

Bài báo đề cập đến kết quả nghiên cứu đánh giá tác động điều tiết dòng chảy của hổ chứa thủy điện Hòa Bình trên sông Đà và hổ chứa thủy điện Tuyên Quang trên sông Lô đến sự phân phối dòng chảy tại một số trạm thủy văn cơ bản vùng hạ du sông Hồng. Phương pháp nghiên cứu dựa trên cơ sở khôi phục dòng chảy tự nhiên và so sánh vôi dòng chảy bị điều tiết.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lương Hồ Nam (2012), Tác động của hồ Hòa Bình và hồ Tuyên Quang đến sự phân phối dòng chảy hạ du sông HồngTạp chí Khí tượng Thủy văn, 614, 33-39.

Tài liệu tham khảo

  1. Đề cương nghiên cứu đề tài cấp Bộ TNMT "Nghiên cứu tác động của việc sử dụng nước phía thượng lưu đến tài nguyên nước lưu vực sông Hổng", năm 2010.
  2. Báo cáo Tổng kết đề tài cấp Tổng cục KTTV "Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của hổ Hòa Bình đến sự phân- phối dòng chảy hạ lưu sông Hổng", năm 1998.
  3. Trần Thanh Xuân, Lương Tuấn Anh, Nguyễn Lê Tuấn (1997), Tính toán khôi phục dòng chảy trận lũ tháng 8 năm 1996 trên sông Đà, Tập San Khí tượng Thủy văn, số 439, tháng 7/1997, tr. 1-5.
  4. Trần Thục, Hoàng Minh Tuyển, Đánh giá diễn biến chế độ dòng chày sông Hổng, Hà Nội, 2007.
  5. Lương Tuấn Anh, 2011, Nguyên nhân của xu thế hạ thấp mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội trong những năm gân đây, Tạp Chí Khí tượng Thủy văn, số 605, tháng 5/2011, tr. 40-44.