Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển bền vững tại TP Huế

2Trường Đại học Thủy lợi

Tóm tắt

Sông Hương là một trong những lưu vực sông có nguồn tài nguyên nưởc dổi dào ở khu vực miền Trung, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. Những năm gần đây các hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên nước trên lưu vực cho các mục đích khác nhau đã phát triển nhanh chóng. Nghiên cứu này tập trung đánh giá định lượng hiện trạng khai thác tài nguyên nước mặt của lưu vực sông Hương kể cả các giải pháp kỹ thuật và tổ chức quản lý tời nguyên nước. Từ đó nhận biết những khó khăn, thuận lợi làm căn cứ cho những kiến nghị và đề xuất nhằm sử dụng hiệu quả và tổng hợp hơn tài nguyên nước cho phát triển bền vững lưu vực sông Hương.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Đính, Lê Đình Thành (2012), Hiện trạng khai thác sử dụng và quản lý tài nguyên nước mặt lưu vực sông HươngTạp chí Khí tượng Thủy văn, 613, 7-13.

Tài liệu tham khảo

 1. Ban Quản lý dự án sông Hương, Tóm tát các dự án công trình thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Hương, Huế, 2008.
 2. Cục thống kê Thừa Thiên Huế, Niên giám thống kê 2007, Huế, 2008
 3. JICA (Tổ chức hợp tác Quốc tế Nhật Bản), Qui hoạch phát triển vậ quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Hương, 2003.
 4. Sở Giao thông Vận tải, Quy hoạch chi tiết đường sông tĩnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2002 đến năm 2020, Huế, 2002.
 5. Sở Khoa học và Công nghệ, Đặc điểm khỉ hậu- thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế, NXB Thuận Hóa, Huế, 2004
 6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy hoạch tổng thể phát triển thuỷ lợi tỉnh Thừa Thiên Huế đến 2015 và tầm nhìn đến 2020, Huế, 2007.
 7. Sở Xây dựng, Quy hoạch cấp nước đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2002-2020, Huế, 2002.
 8. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Địa chí Thừa Thiên Huế-phần tự nhiên, NXB Khoa học và Xã hội, Hà Nội, 2005.
 9. Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.
 1. Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, Chiến lược Phát triển nguồn nước và Quản lý tổng hợp các lưu vực sông Thừa Thiên Huế, Hà Nội, 2007.
 2. Báo cáo Nghiên cứu khả thi và tài liệu thiết kế kỹ thuật các dự án hồ chứa nước Tả Trạch; các công trình thủy điện Hương Điền, Bình Điền, A Lưới