Tác giả

Đơn vị công tác

1Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường

Tóm tắt

Xây dựng ngưỡng mưa sinh lũ quét cho 36 lưu vực sông là kết quả nghiên cứu của tập thể tác giả thuộc dự án "Điều tra, khảo sát phân vùng và cảnh báo khả năng xuất hiện lũ quét ở miền núi Việt Nam- Giai đoạn 1". Bài báo nhằm giới thiệu kết quả nghiên cứu ngưỡng mưa sinh lũ quét phục vụ cho công tác cánh báo lũ quét cho miền núi Bắc Bộ.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Lã Thanh Hà, Hoàng Văn Đại, Văn Thị Hằng, Lê Thị Mai Vân (2012), Phương pháp xác định ngưỡng mưa phục vụ cảnh báo nguy cơ xuất hiện lũ quét cho khu vực miền núi Bắc BộTạp chí Khí tượng Thủy văn, 613, 38-44.

Tài liệu tham khảo

  1. WMO, Flash Flood (operation Hydrology Report N: 24-MWO NO 650).
  2. Vụ Nhân đạo Liên Hợp Quốc- DHA, 1994, Chiến lược và kế hoạch hành động giảm nhẹ thủy tai ở Việt Nam (tài liệu dịch), New York, Geneva.
  3. Cao Đăng Dư, Lê Bắc Huỳnh, 2000, Lũ quét nguyên nhân và biện pháp phòng tránh - Nhà Xuất bản Nông nghiệp.
  4. Ngô Đình Tuấn, 2008, Lũ quét và phòng tránh lũ quét, Tạp chí Thủy lợi và Môi trường, 8-2008.
  5. Lã Thanh Hà, 2009 Điều tra, khảo sát phân vùng và cảnh báo khả năng xuất hiện lũ quét ở miền núi Việt Nam- Giai đoạn 1, Dự án cốp Bộ, Bộ TN&MT.
  6. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Nhật Bản, 2004, Chỉ dẫn lập hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.
  7. Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Nhật Bàn, 2005, Giải pháp và chỉ dẫn lập ngưỡng mưa cho công tác di dân.