Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

Tóm tắt

Ngày nay thông tin khí tượng thủy vân (KTTV) ngày càng đa dạng và từ nhiều nguồn khác nhau. Yêu cầu về thời gian xử lý số liệu và tạo sản phẩm KTTV ngày càng chặt chẽ và nhanh chóng hơn. Đối tượng phục vụ của ngành KTTV ngày càng nhiều và thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Yêu cầu về các sản phẩm cung cấp, phục vụ ngày càng đa dạng và chất lượng ngày càng đòi hỏi cao hơn. Xuất phát từ những nhu câu trên, cần thiết phải xây dựng một hệ thống quàn lý, tích hợp thông tin khỉ tượng, trợ giúp phân tích, dự báo thời tiết và tạo các sán phẩm dự báo để nâng cao hơn nữa nâng lực dự báo thời tiết tại Đài KTTV khu vực Nam Bộ, qua đó đáp ứng đầy đủ và kịp thời những yêu cấu cấp thiết của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và ứng phó vớì biến đổi khí hậu.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phan Thanh Minh, Trần Thành Công, Nguyễn Minh Giám, Đặng Văn Dũng (2011), Xây dựng hệ thống tích hợp thông tin thời tiết trợ giúp nghiệp vụ dự báoTạp chí Khí tượng Thủy văn, 612, 1-5.

Tài liệu tham khảo

  1. Nguyễn Hữu Nhân, Phạm Văn Đức,Trần Thành Công (1999). Về mô hình trợ giúp dự báo mực nước tồng hợp trong bão trên dải ven biển khu vực Nam Bộ. Tạp chí Khí tượng Thủy văn số 9 (465), 4-10...
  2. Xây dựng phần mềm Dona Flood và mô hình dòng chảy cho dự báo lũ tỉnh Đồng Nai. Đề tời cấp tỉnh. 2005-2007.
  3. Dự án "Xây dựng cơ sở dữ liệu và Website khí tượng hàng không Cụm cảng Hàng không miền Trung", Công ty TNHH TM - DV Tin học Việt Phổ, 2008.
  4. Dự án "Nghiên cứu tác động biến đổi khí hậu và ứng phó cho TP Hồ Chí Minh", Ngân hàng phát triển chởu Á (ADB), UBND TP Hồ Chí Minh, Trung tâm quốc tế về quản lý môi trường thực hiện, 2008-2009.
  5. Guide for WMO table form code forms: FM 94 BUFR and FM 95 CREX. Geneva 1 January 2002
  6. Guide to the WMO Table Driven Code Form Used for the Representation and Exchange of Regularly spaced Data In Binary Form: FM 92 GRIB Edition 2. Geneva 1 January 2003
  7. MESSIR-VISION- Forecaster's Workstation,Detailed Specifications, January 2005
  8. MESSIR-MEDIA- Weather shows for TV, Detailed Specifications, September 2005