Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

2Trường Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Trần Đình Phương, Lê Trung Tri (2011), Tương quan triều - lũ khu vực đầu nguồn sông Cửu LongTạp chí Khí tượng Thủy văn, 612, 24-31.

Tài liệu tham khảo

  1. Lê Bắc Huỳnh. Nguyên nhân hình thành và đặc điểm lũ, lụt ở đồng bằng sông Cửu Long và trận lũ, lụt lịch sử năm 2000, Dự án đo đạc, điều tra, khảo sát lũ ĐBSCL, Đài KTTV KV Nam Bộ, 2001.
  2. Nguyễn Lê Hạnh. Báo cáo tổng kết lũ 2010, tài liệu lưu hành nội bộ, Đài KTTV KV Nam Bộ, 2011.
  3. Ngô Trọng Thuận. Dòng chảy mùa cạn ở ĐBSCL. Tuyển tập báo cáo khoa học lần thứ 10, Viện Khoa học KTTV và MT, 2007.
  4. Nguyễn Ngọc Vinh. Mực nước thủy triều trên sông chính ở ĐBSCL, Thông báo kết quả nghiên cứu tập III, tài liệu lưu hành nội bộ, Phân viện KTTV tại TP Hồ Chí Minh. 1985.
  5. Trần Đăng Hồng. PhD, Thử tìm giải pháp thủy lợi cho đồng bằng sông Cửu Long, http://www.khoahoc.net/baivo/trandanghong/301209~ giaiphapthuyloidongbangcuulong-4.htm