Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Phan Thanh Minh (2011), Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến vườn quốc gia Mũi Cà Mau và Tràm Chim (Đồng Tháp). Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 612, 38-46.

Tài liệu tham khảo

 1. Viện KTTV&MT- Kịch bản Biến đồi khí hậu. Hà Nội 2009.
 2. Thông báo đấu tiên của Việt Nam cho Công ước Khung của Liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu, Hà Nội 2003.
 3. Thông tin về các khu bảo vệ hiện có và đề xuất ở Việt Nam, tái bản lần 2 cập nhật 15/02/04
 4. Lê Thị Xuân Lan ~ Sự hình thành bão và ATNĐ trên biển Đông, 12/2009
 5. Adaptation to climate change: Theory and Assessment, Cambridge University Press.
 6. The Netherlands Climate Change Studies Assistance Programme (NCCSAP).
 7. Phase Two 2003-2007.
 8. Buckton, s. T., Nguyen Cu, Ha Quy Quynh and Nguyen Due Tu (2000) 'The conservation of key wetland sites in the Mekong Delta". Hanoi: Bird Life. International Vietnam Programme. In Vietnamese. Eames, J. c. (1996) Some additions to the list of birds of Vietnam. Forktail 12:163-166.

Các trang web:

 1. http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C6%B0%E 1%BB%9Dn_qu%E1%BB%91 c__gla_Tr%C3%AOm_Chim
 2. http://vi. wiklpedla.org/wikl/V%C6%B0%E 1 %BB%9Dn~qu%E 1 %BB%91 c_gia_M%C5%A9LC%C3 %AOJVIau
 3. 10.1 PI (International Research Institute for Climate Prediction 
 4. http://www.lri.columbia.edu/dimate/ENSO/ h ttp://www. bom.gov. au/climate/glossary/soi.
 5. h ttp://okdk.kishou.go.jp/ products/elnino/index/Readme. txt