Tác giả

Đơn vị công tác

1Phân viện Khí tượng Thủy văn & Môi trường phía Nam

Tóm tắt

Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa của cả nước, giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp và an ninh lương thực quốc gia. Biến đổi khí hậu là một thực tế đã, đang và sẽ xảy ra theo chiều hướng bất lợi, ảnh hưởng không nhỏ đến ĐBSCL. BĐKH trong tương lai sẽ ảnh hưởng đến nền nông nghiệp, đặc biệt là năng suất lúa ở ĐBSCL. Bài báo này đã ứng dụng các mô hình thủy lực và mô hình DSSAT nhằm mô phỏng và đánh giá tác động của BĐKH đến năng suất lúa tại ĐBSCL.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Bảo Thạnh, Nguyễn Thị Phương, Bùi Chí Nam, Trần Tuấn Hoàng (2011), Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến năng suất lúa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 611, 1-5.

Tài liệu tham khảo

  1. Bùi Việt Nữ, Nguyễn Thị Phương, Chiêu Kim Quỳnh, Phần mềm DSSAT trong mô phỏng nãng suất cây trồng, Báo cáo HNKH Viện KTTV lần thứ VIII, Viện KTTV, Hà Nội, tháng 12/2003.
  2. Nguyễn Thị Hiền Thuận, Dự án Đánh giá ánh hưởng của Biến đổi khí hậu đến sản xuất lúa tại ĐBSCL" (START Đông Nam Á), 2003
  3. ICASA, DSSATV4 volume 1-4, University of Hawaii, 2004
  4. Ngô Ngọc Hưng, Ứng dụng mô hình toán trong nghiên cứu sinh học, nông nghiệp và Môi trường, NXB Nông nghiệp, 2008
  5. Bảo Thạnh, Nguyễn Thị Phương, Bùi Chí Nam, Trần Tuấn Hoàng và Lương Văn Việt, Báo cáo tổng kết Đề tài cấp Bộ - Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của BĐKH đến sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long, 2009-2011