Tác giả

Đơn vị công tác

1Khoa môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt

Vịnh Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới có tầm quan trọng đặc biệt đối với tỉnh Quảng Ninh và Việt Nam. Đánh giá diễn biến chất lượng môi trường nước biển trong vịnh là nhiệm vụ hết sức cấp thiết để xác định hiện trạng và xu thế thay đổi. Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành sử dụng phương pháp thống kê kết hợp phương pháp đánh giá cấp bậc để đánh giá diễn biến chất lượng nước trong vịnh trong 5 năm, xác định xu thế diễn biến và các thông số trọng yếu cần quan tâm. Nghiên cứu tiến hành phân tích số liệu của 28 trạm quan trắc trên vịnh trong 5 năm. Kết quả cho thấy về tổng thể chất lượng nước biển vịnh Hạ Long vẫn tốt. Hầu hết các thông số được đánh giá đều nằm trong giới hạn theo QCVN 10 - MT:2015/BTNMT. Các thông số Fe, Mn, dầu mỡ đang có xu thế tăng; Zn và TSS xu thế ổn định; trong khi Amoni đang có xu thế giảm trong 5 năm qua. Nghiên cứu cũng chỉ rằng, cần kiểm soát các thông số Amoni và dầu mỡ tốt hơn để nâng cao chất lượng nước biển trong vịnh Hạ Long.

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Đỗ Hữu Tuấn (2020), Đánh giá diễn biến chất lượng nước biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh và xác định các thông số trọng yếu cần giám sát. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 711, 49-58.

Tài liệu tham khảo

1. Ardjmand, M., Daneshfar M.A. (2019), Selecting a suitable model for collecting, transferring, and recycling drilling wastes produced in the operational areas of the Iranian offshore oil company (IOOC) using analytical hierarchy process (AHP). Journal of Environmental Management, 259 (1), 109791.

2. Aşchilean, L., Badea, G., Giurca, L., Naghiu, G.S., Iloaie, F.G. (2017), Choosing the Optimal Technology to Rehabilitate the Pipes in Water Distribution Systems Using the AHP Method. Energy Procedia, 112, 19-26.

3. El Zrelli, R., Rabaoui, L., Ben Alaya, M., Daghbouj, N., Castet, S., Besson,  P., Michel, S., Bejaoui, N., Courjault-Radé, P. (2018), Seawater quality assessment and identification of pollution sources along the central coastal area of Gabes Gulf (SE Tunisia): Evidence of industrial impact and implications for marine environment protection. Marine Pollution Bulletin, 127, 445-452.

4. Gdoura, K., Anane, M.., Jellali, S. (2015), Geospatial and AHP-multicriteria analyses to locate and rank suitable sites for groundwater recharge with reclaimed water. Resources, Conservation and Recycling, 104, 19-30.

5. Khashei-Siuki, A., Keshavarz, A., Sharifan, H. (2019), Comparison of AHP and FAHP methods in determining suitable areas for drinking water harvesting in Birjand aquifer. Iran. Groundwater for Sustainable Development, 10, 100328.

6. Kress, N., Gertner, Y., Shoham-Frider, E. (2020), Seawater quality at the brine discharge site from two mega size seawater reverse osmosis desalination plants in Israel (Eastern Mediterranean). Water Research, 171, 115402.

7. Lu, Y., Xu, H., Wang, Y., Yang, Y. (2017), Evaluation of water environmental carrying capacity of city in Huaihe River Basin based on the AHP method: A case in Huai'an City. Water Resources and Industry, 18, 71-77.

8. Ngai, E.W.T., Chan, E.W.C. (2005), Evaluation of knowledge management tools using AHP. Expert Systems with Applications, 29 (4), 889-899.

9. Nguyen Ky Phung, Tran Thi Thu Dung (2014), Initial environmental risk assessment for Van Phong Bay. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2020,

https://www.researchgate.net/publication/281594008_INITIAL_RISK_ASSESSMENT_FOR_VAN_PHONG_BAY

10. Phạm Hữu Tâm (2011), Diễn biến chất lượng nước tại trạm quan trắc môi trường biển Quốc gia, vinh Nha Trang. http://iebr.ac.vn/database/HNTQ5/1574.pdf

11. Phạm Hữu Tâm (2016), Áp dụng chỉ số chất lượng nước để đánh giá chất lượng môi trường tại các trạm quan trắc môi trường biển phía Nam Việt Nam trong 5 năm gần đây (2011-2015). Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Các Khoa học Trái đất và Môi trường, 32 (4), 36-45.

12. Pham Hữu Tâm (2019), Diễn biến chất lượng môi trường tại các rạn san hô ven bờ Khánh Hòa giai đoạn 2010-2018. VNU Journal of Science: Earth and Environmental Sciences, 35 (4), 1-11.

13. Phạm Văn Hiếu, Lê Xuân Tuấn (2012), Chất lượng môi trường nước và những tác động đến khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, trang 197-206.

14. Phan Minh Thụ, Nguyễn Trịnh Đức Hiệu, Phạm Thị Phương Thảo (2015), Biến động chất lượng nước vịnh Nha Trang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 16 (2), 144-150.

15. Rajasekhar, M., Sudarsana Raju, G., Sreenivasulu, Y., Siddi Raju, R. (2019), Delineation of groundwater potential zones in semi-arid region of Jilledubanderu river basin, Anantapur District, Andhra Pradesh, India using fuzzy logic, AHP and integrated fuzzy-AHP approaches. Hydrology Research, 2, 97-108.

16. Ren, C., Li, Z., Zhang, H. (2010), Integrated multi-objective stochastic fuzzy programming and AHP method for agricultural water and land optimization allocation under multiple uncertainties. Journal of Cleaner Production, 210, 12-24.

17. Saaty, T.L. (1980), The analytic hierarchy process. McGraw Hill International.

18. Sener, S., Sener, E., Nas, B., Karagüzel, R.  (2010), Combining AHP with GIS for landfill site selection: A case study in the Lake Beysehir catchment area (Konya, Turkey). Waste Management, 30(11), 2037-2046.

19. Shabbir, R., Ahmad, S.S. (2016), Water resource vulnerability assessment in Rawalpindi and Islamabad, Pakistan using Analytic Hierarchy Process (AHP). Journal of King Saud University - Science, 28(4), 293-299.

20. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường - Sở TN&MT Quảng Ninh, Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ninh năm 2013-2017, Quảng Ninh.

21. Vaidya, O.S., Kumar, S. (2006), Analytic hierarchy process: An overview of applications. European Journal of Operational Research, 169 (1), 1-29.

22. Verga, R. N., Tolosano, J. A., Cazzaniga, N.J., Gil, D.G. (2020), Assessment of seawater quality and bacteriological pollution of rocky shores in the central coast of San Jorge Gulf (Patagonia, Argentina). Marine Pollution Bulletin, 150, 110749.

23. Xiao, K., Li, H., Shananan, M., Zhang, X., Wang, X., Zhang, Y., Zhang, X., Liu, H. (2019), Coastal water quality assessment and groundwater transport in a subtropical mangrove swamp in Daya Bay, China. Science of The Total Environment, 646, 1419-1432.