Tác giả

Đơn vị công tác

1Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Tóm tắt

Trong một bài báo trước đây chúng tôi đã để xuất cách tính đơn giản để xác định thành phân nguổn nước trung bình trong giới hạn của bài toán thủy lực. Mấu chốt quan trọng là tính được tỷ số E của tỷ lệ thành phần nguồn nước của các đoạn sông và trong bài báo này điều đó được kiểm tra thông qua kết quả tính toán thủy lực (lưu lượng, diện tích mặt cắt ướt) và thật kỳ lạ là tỷ lệ đó không thay đổi trong các tháng mừa khô và có thể là cho các mùa khô khác. Đây là lợi thế để tính toán cho các phương án quản lý nguồn nước.

 

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Huỳnh Chức (2011), Kiểm nghiệm cách tính đơn giản cho thành phần nguồn nước trong hệ thống sôngTạp chí Khí tượng Thủy văn, 611, 51-53.

Tài liệu tham khảo

  1. Tăng Đức Thắng (2002), Nghiên cứu bài toán hệ thống có nhiều nguồn nước tác động. Ví dụ ứng dụng cho ĐBSCL và Đông Nam Bộ. Luận văn Tiến sỹ Kỹ thuật.
  2. Huỳnh Chức, Nguyễn Ân Niên (2007), Tính toán đặc trưng trung bình thành phần nguồn nước của hệ thống sông vùng triều. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc - NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.
  3. Huỳnh Chức, Nguyễn Ân Niên (2008), Về hệ số phân tán truyền thành phẩn nguồn nước vùng triều và cách giải bài toán cho mạng lưới sông phức tạp. Tuyển tập kết quả KH-CN Viện khoa học Thủy lợi Miển nam - NXB Nông nghiệp.
  4. Huỳnh Chức (2009), Sự hợp lý của hệ số khuếch tán tổng hợp trong vùng ảnh hưởng triều qua ví dụ tính toán thành phần nguồn nước hạ du hệ thống sông Đồng Nai. Tuyển tập kết quả KH-CN Viện khoa học Thủy lợi Miền nam - NXB Nông nghiệp.
  5. Huỳnh Chức, Bùi Việt Hưng (2009), Ví dụ tính thành phần nguồn nước trung bình của mạng lưới sông phức tạp ảnh hưởng triều trên cơ sở hệ số khuếch tán tổng hợp. Tuyển tập kết quả KH-CN Viện khoa học Thủy lợi Miền nam - NXB Nông nghiệp.
  6. Huỳnh Chức,Tăng Đức Thống, Nguyễn Ân Niên (2011), Một cách đơn giản để xác định thành phần nguổn nước trung bình trong hệ thống sông.