Tác giả

Đơn vị công tác

1Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ

 

Tóm tắt

Từ khóa

Trích dẫn bài báo

Nguyễn Việt (2011), Tổng quan một số kết quả nghiên cứu bước đầu về biến đổi khí hậu ở Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khí tượng Thủy văn, 610, 14-18.

Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Việt, Phan Văn Hòa.(2000), Biến đổi khí hậu ở Thừa Thiên Huế trong khoảng 10 năm gần đây và nhận định mùa mưa bão năm 2000. Tạp chí thông tin khoa học và công nghệ Thừa Thiên Huế (27).
 2. Lê Nguyên Tường. Báo cáo tổng kết dự án NCAP "Nghiên cứu tác động của BĐKH ở lưu vực sông Hương và các chính sách thích nghi ở huyện Phú Vang tình Thừa Thiên Huế". Hà Nội 2008.
 3. Nguyễn Việt. Ảnh hưởng của ENSO đến thiên tai ở Thừa Thiên Huế. Tạp chí khí tượng thủy văn tháng 8/2008.
 4. Trần Thục, Nguyễn Văn Thắng, Dương Hồng Sơn, Hoàng Đức Cường và nnk. BĐKH và ứng phó với BĐKH ờ Việt Nam: Nghiên cứu chi tiết cho tình Thừa Thên Huế. Báo cáo khao học tại hội thảo chuyên đề "Phục hổỉ sinh thái và phát triển bền vững trong bối cảnh BĐKH. Huế, tháng 4/20 ĩ 1.
 5. Nguyễn Ngọc Thụy, Bùi Đình Khước. Ảnh hưởng của gió bão, sự nóng lên của khí hậu toàn câu và hiện tượng El Nino tới mực nước biển Đông. Tập báo cáo công trình nghiên cứu khoa học (Hội nghị khoa học lần thứ IV). Viện Khí tượng Thủy vân. Hà Nội, 1997.
 6. Trân Đức Cường. Kịch bản BĐKH và các chính sách của Chính phủ liên quan đến BĐKH ở Viêt Nam. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và lập kế hoạch hành động để thích ứng với BĐKH. Huế, 26-27/9/2009.
 7. Đổ Nam. Ảnh hưởng của mực nước biển dâng đến đầm phá ven bờ~ Nghiên cứu điển hình cho hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Haì ở miền Trung Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển số 1 (66)-2008..
 8. Nguyễn Việt. Đánh giá tác động của BĐKH đến khu vực Chân Mây- Làng Cô và những biện pháp thích ứng cho các hoạt động phát triển kinh tể trong khu vực. Báo cáo khoa học tại Huế tháng 10/2008.
 9. Nguyên Việt. Tác động của BĐKH đổi với ngành du lịch miền Trung và biện pháp ứng phó. Bản tin khoa học và công nghệ số 3//2009.
 10. CECI. Community based disaster management for adaptation to climate change in Vietnam. Material for Participants. Huế, 2002.
 11. Lê Văn Thắng. Báo cáo tổng kết dự án:" Thích ứng với BĐKH cấp cộng đồng và các chính sách liên kết ở tỉnh Thừa Thiên Huế". Huế, 2011.
 12. Ngô Trí Dũng và nnk. Mô hình nông nghiệp và thủy sản tăng cường khả năng thích và giảm nhẹ tác động BĐKH. Hội thảo kết thúc dự án" Cộng đồng thích ứng với BĐKH và các chính sách liên kết". Huế, 21/6/2011.
 13. Lâm Thị Thu Sửu, Trần Bá Quốc. Trung tâm Phát triển Xã hội (CSRD) với mô hình thích ứng BĐKH dựa vào cộng đồng và lồng ghép chính sách thích ứng BĐKH địa phương Thừa Thiên Huế. Hội thảo kết thúc dự án" Cộng đồng thích ứng với BĐKH và các chính sách liên kết". Huế, 21/6/2011.